Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Per accedir a esta orde...

Insereix - Funció - Categoria Complement


BESSELI

Calcula la funció de Bessel modificada del primer tipus In(x).

Sintaxi

BESSELI(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Exemple

=BESSELI(3,45; 4), retorna 0,651416873060081

=BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,651416873060081, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSEL.I(-1; 3), retorna -0,022168424924332

BESSELJ

Calcula la funció de Bessel del primer tipus Jn(x) (funció cilíndrica).

Sintaxi

BESSELJ(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N és un enter positiu (N >=0) que representa l'ordre la funció Bessel Jn(x)

Exemple

=BESSELJ(3,45; 4) retorna 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,196772639864984, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSEL.J(-1; 3), retorna -0,019563353982668

BESSELK

Calcula la funció de Bessel modificada del segon tipus Kn(x).

Sintaxi

BESSELK(X; N)

X és el valor estrictament positiu (X > 0) en què es calcularà la funció.

N és un enter positiu (N >=0) que representa l'ordre la funció Bessel Kn(x)

Exemple

=BESSEL.K(3,45; 4), retorna 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) retorna 0,144803466373734, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Sintaxi

BESSELY(X; N)

X és el valor estrictament positiu (X > 0) en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Exemple

=BESSELY(3,45; 4), retorna -0,679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BINADEC

El resultat és el nombre decimal del nombre binari que heu introduït.

Sintaxi

BINADEC(Nombre)

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Exemple

=BINADEC(1100100) retorna 100.

BINAHEX

El resultat és el nombre hexadecimal que correspon al nombre binari que heu introduït.

Sintaxi

BIN2HEX(Number [; Places])

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=BINAHEX(1100100;6) retorna 000064.

BINAOCT

El resultat és un nombre octal del nombre binari introduït.

Sintaxi

BIN2OCT(Number [; Places])

Nombre és un nombre binari. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres (bits). El bit més significatiu és el bit del signe. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=BINAOCT(1100100;4) retorna 0144.

DECABIN

El resultat és el nombre binari per al nombre decimal introduït entre -512 i 511.

Sintaxi

DEC2BIN(Number [; Places])

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre binari amb 10 caràcters. El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 9 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECABIN(100;8) retorna 01100100.

DECAHEX

El resultat és el nombre hexadecimal que correspon al nombre decimal que heu introduït.

Sintaxi

DEC2HEX(Number [; Places])

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre hexadecimal amb 10 caràcters (40 bits). El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 39 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECAHEX(100;4) retorna 0064.

DECAOCT

El resultat és el nombre octal que correspon al nombre decimal que heu introduït.

Sintaxi

DEC2OCT(Number [; Places])

Nombre és un nombre decimal. Si Nombre és negatiu, la funció retorna un nombre octal amb 10 caràcters (30 bits). El bit més significatiu és el bit del signe; els altres 29 bits retornen el valor.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DECAOCT(100;4) retorna 0144.

DELTA

El resultat és CERT (1) si els dos nombres, que s'envien com a argument, són iguals; en cas contrari, és FALS (0).

Sintaxi

DELTA(Number1 [; Number2])

Exemple

=DELTA(1;2) retorna 0.

FER

Retorna valors de la integral d'error gaussiana.

Sintaxi

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Exemple

=FER(0;1) retorna 0,842701.

FER.PRECIS

Retorna valors de la integral d'error gaussiana entre 0 i el límit indicat.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

FER.PRECIS(LímitInferior)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Exemple

=FER.PRECIS(1) retorna 0,842701.

FERC

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

Sintaxi

FERC(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC(1) retorna 0,157299.

FERC.PRECIS

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

FERC.PRECIS(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC.PRECIS(1) retorna 0,157299.

HEXABIN

El resultat és el nombre binari que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEX2BIN(Number [; Places])

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEXABIN("6a";8) retorna 01101010.

HEXADEC

El resultat és el nombre decimal que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEXADEC(Nombre)

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Exemple

=HEXADEC("6a") retorna 106.

HEXAOCT

El resultat és el nombre octal que correspon al nombre hexadecimal que heu introduït.

Sintaxi

HEX2OCT(Number [; Places])

Nombre és un nombre hexadecimal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEXAOCT("6a";4) retorna 0152.

MIGRAO

El resultat és 1 si Nombre és més gran o igual que Pas.

Sintaxi

GESTEP(Number [; Step])

Exemple

=MIGRAO(5;1) retorna 1.

Ens cal la vostra ajuda!