Funcions del full de c脿lcul

Esta secci贸 cont茅 descripcions de les funcions del full de c脿lcul i en mostra exemples.

Per accedir a esta orde...

Insereix - Funci贸 - Categoria Full de c脿lcul


funci贸 TIPUS.ERROR

Retorna un nombre que representa un tipus d'error espec铆fic, o el valor d'error #N/D, si no hi ha cap error.

STYLE

Aplica un estil a la cel路la que cont茅 la f贸rmula.

ADRE脟A

Retorna una adre莽a de cel路la (refer猫ncia) en forma de text en funci贸 dels nombres de fila i de columna especificats. Podeu determinar si l'adre莽a s'ha d'interpretar com a adre莽a absoluta (per exemple, $A$1), com a adre莽a relativa (per exemple, A1) o en forma mixta (A$1 o $A1). Tamb茅 podeu indicar el nom del full.

Per motius d'interoperabilitat, les funcions ADRE脟A i INDIRECTE admeten un par脿metre opcional per indicar si s'ha d'utilitzar la notaci贸 d'adre莽a R1C1 en lloc de la notaci贸 A1 habitual.

A ADRE脟A, el par脿metre s'insereix com a quart par脿metre, de manera que el par脿metre de nom de full opcional es despla莽a a la cinquena posici贸.

A INDIRECTE, el par脿metre s'afig com a segon par脿metre.

En totes dues funcions, si l'argument s'insereix amb el valor 0 s'utilitza la notaci贸 R1C1. Si no es d贸na l'argument o si este t茅 un valor que no siga 0, s'utilitza la notaci贸 A1.

En el cas de la notaci贸 R1C1, ADRE脟A retorna cadenes d'adre莽a amb el signe d'exclamaci贸 '!' com a separador per als noms del full, i INDIRECTE espera el signe d'exclamaci贸 com a separador per als noms del full. Totes dues funcions utilitzen el punt '.' com a separador per als noms del full amb la notaci贸 A1.

Si obriu documents amb format ODF 1.0/1.1, les funcions ADRE脟A que mostren un nom de full com a quart par脿metre despla莽aran aquest nom de full per tal que esdevingui el cinqu猫 par脿metre, i inseriran un nou quart par脿metre amb el valor 1.

Si guardeu un document en format ODF 1.0/1.1, en cas que les funcions ADRE脟A tinguen un quart par脿metre, el suprimiran.

note

No guardeu el full de c脿lcul en l'antic format ODF 1.0/1.1 si el nou quart par脿metre de la funci贸 ADRE脟A s'ha utilitzat amb valor 0.


note

La funci贸 INDIRECTE es guarda sense fer la conversi贸 al format ODF 1.0/1.1. Si hi ha un segon par脿metre, les versions antigues del Calc retornaran un error per a esta funci贸.


Sintaxi

ADRE脟A(Fila; Columna [; Abs [; A1 [; "Full"]]])

Fila representa el n煤mero de fila de la refer猫ncia de cel路la.

Columna representa el n煤mero de columna de la refer猫ncia de cel路la (el n煤mero, no la lletra).

Abs determina el tipus de refer猫ncia:

1: absoluta ($A$1)

2: el tipus de refer猫ncia de la fila 茅s absolut; la refer猫ncia de la columna 茅s relativa (A$1)

3: fila (relativa); columna (absoluta) ($A1)

4: relativa (A1)

A1 (opcional): si s'estableix a 0, s'utilitzar脿 la notaci贸 R1C1. Si el par脿metre no existeix o si s'ha establit a un valor que no siga 0, s'utilitzar脿 la notaci贸 A1.

Full representa el nom del full. Cal col路locar-lo entre cometes dobles.

Exemple:

=ADRE脟A(1;1;2;"Full2") retorna: Full2.A$1

If the formula above is in cell B2 of current sheet, and the cell A1 in sheet 2 contains the value -6, you can refer indirectly to the referenced cell using a function in B2 by entering =ABS(INDIRECT(B2)). The result is the absolute value of the cell reference specified in B2, which in this case is 6.

AREES

Retorna el nombre d'intervals individuals que pertanyen a un interval m煤ltiple. Un interval pot estar format per cel路les contig眉es o per una sola cel路la.

La funci贸 espera un sol argument. Si definiu diversos intervals, els heu de posar entre par猫ntesis addicionals. Es poden introduir diversos intervals utilitzant el punt i coma (;) com a divisor, per貌 es converteix autom脿ticament en l'operador de titlla (~). La titlla s'utilitza per unir intervals.

Sintaxi

AREES(Refer猫ncia)

Refer猫ncia representa la refer猫ncia a la cel路la o a un interval de cel路les.

Exemple

=AREES((A1:B3;F2;G1)) retorna 3, ja que 茅s una refer猫ncia a tres cel路les i/o 脿rees. Despr茅s de l'entrada, es converteix en =AREES((A1:B3~F2~G1)).

=AREES(Totes) retorna 1 si heu definit una 脿rea anomenada Totes a Dades - Defineix l'interval.

COINCIDEIX

Retorna la posici贸 relativa d'un element contingut en una matriu que coincidisca amb un valor determinat. La funci贸 retorna la posici贸 del valor que s'ha trobat en la matriu_de_cerca en forma de nombre.

Sintaxi

MATCH(Search; LookupArray [; Type])

Search is the value which is to be searched for in the single-row or single-column array.

MatriuDeCerca 茅s la refer猫ncia que se busca. Una matriu de busca pot constar d'una sola fila o columna, o b茅 pot formar part d'una sola fila o columna.

Tipus pot tindre els valors 1, 0 o -1. Si Tipus = 1 o si falta este par脿metre opcional, s'assumeix que la primera columna de la matriu de busca est脿 ordenada de manera ascendent. Si Tipus = -1 s'assumeix que la columna est脿 ordenada de manera descendent. Aix貌 correspon a la mateixa funci贸 del Microsoft Excel.

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

If Type = 1 or the third parameter is missing, the index of the last value that is smaller or equal to the search criterion is returned. For Type = -1, the index of the last value that is larger or equal is returned.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Exemple

=COINCIDEIX(200;D1:D100) busca el valor 200 en l'脿rea D1:D100, que s'ha ordenat per la columna D. Tan bon punt es troba este valor, es retorna el nombre de la fila on s'ha trobat. Si es troba un valor m茅s gran durant la busca a la columna, es retorna el nombre de la fila anterior.

COLUMNA

Returns the column number of a cell reference. If the reference is a cell the column number of the cell is returned; if the parameter is a cell area, the corresponding column numbers are returned in a single-row array if the formula is entered as an array formula. If the COLUMN function with an area reference parameter is not used for an array formula, only the column number of the first cell within the area is determined.

Sintaxi

COLUMNA([Refer猫ncia])

Refer猫ncia 茅s la refer猫ncia a una cel路la o a una 脿rea de cel路les de la qual s'ha de buscar el n煤mero de la primera columna.

Si no indiqueu cap refer猫ncia, se cercar脿 el n煤mero de columna de la cel路la on s'introdu茂sca la f贸rmula. El LibreOffice Calc defineix autom脿ticament la refer猫ncia de la cel路la actual.

Exemple

=COLUMNA(A1) 茅s igual a 1. La columna A 茅s la primera columna de la taula.

=COLUMNA(C3:E3) 茅s igual a 3. La columna C 茅s la tercera columna de la taula.

=COLUMNA(D3:G10) retorna 4 perqu猫 la columna D 茅s la quarta columna de la taula i la funci贸 COLUMNA no s'utilitza com a f贸rmula matricial. (En este cas, el primer valor de la matriu sempre s'utilitza com a resultat.)

{=COLUMNA(B2:B7)} i =COLUMNA(B2:B7) retornen 2 perqu猫 la refer猫ncia nom茅s cont茅 la columna B com la segona columna de la taula. At猫s que les 脿rees d'una sola columna nom茅s tenen un n煤mero de columna, 茅s indiferent si la f贸rmula s'utilitza com a f贸rmula matricial o no.

=COLUMNA() retorna 3 si s'ha introdu茂t la f贸rmula a la columna C.

{=COLUMNA(Conill)} retorna la matriu d'una sola fila (3, 4) si "Conill" 茅s l'脿rea anomenada (C1:D3).

COLUMNES

Retorna el nombre de columnes de la refer猫ncia determinada.

Sintaxi

COLUMNES(Matriu)

Matriu 茅s la refer猫ncia d'un interval de cel路les el nombre total de columnes del qual cal trobar. L'argument pot ser una 煤nica cel路la.

Exemple

=COLUMNES(B5) retorna 1 perqu猫 una cel路la nom茅s cont茅 una columna.

=COLUMNES(A1:C5) 茅s igual a 3. La refer猫ncia compr猫n tres columnes.

=COLUMNES(Conill) retorna 2 si Conill 茅s l'interval anomenat (C1:D3).

CONSULTA

Retorna els continguts d'una cel路la, ja siga d'un interval d'una fila o d'una columna. Opcionalment, es retorna el valor assignat (del mateix 铆ndex) en una columna i una fila diferent. Contr脿riament a CONSULTAV i a CONSULTAH, el vector de cerca i el resultant es poden trobar en posicions diferents; no cal que siguen adjacents. A m茅s, el vector de cerca de la funci贸 CONSULTA ha d'estar ordenat de manera ascendent; si no ho est脿, la cerca no retornar脿 cap resultat utilitzable.

note

Si CONSULTA no pot trobar el criteri de busca, coincideix amb el valor m茅s gran del vector de busca que siga m茅s petit o igual que el criteri de busca.


The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxi

LOOKUP(Lookup; SearchVector [; ResultVector])

Lookup is the value of any type to be looked for; entered either directly or as a reference.

VectorDeCerca 茅s l'脿rea d'una fila o d'una columna que s'ha de buscar.

VectorResultant 茅s un altre interval d'una sola fila o d'una sola columna d'on s'extreu el resultat de la funci贸. El resultat 茅s la cel路la del vector resultant amb el mateix 铆ndex que la inst脿ncia trobada en el vector de busca.

Gesti贸 de cel路les buides

Exemple

=CONSULTA(A1;D1:D100;F1:F100) busca la cel路la corresponent de l'interval D1:D100 per al nombre que heu introdu茂t a A1. Es determina l'铆ndex de la inst脿ncia que s'ha trobat; per exemple, la 12a cel路la de l'interval. Tot seguit, es retornen els continguts de la 12a cel路la com el valor de la funci贸 (en el vector resultant).

CONSULTAH

Busca un valor i una refer猫ncia en les cel路les situades sota l'脿rea seleccionada. Esta funci贸 verifica si la primera fila d'una matriu cont茅 un valor determinat. Tot seguit, la funci贸 retorna el valor en una fila de la matriu, anomenada en l'脥ndex, en la mateixa columna.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxi

HLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

For an explanation on the parameters, see: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Gesti贸 de cel路les buides

Exemple

Suppose we have built a small database table occupying the cell range A1:DO4 and containing basic information about 118 chemical elements. The first column contains the row headings 鈥淓lement鈥, 鈥淪ymbol鈥, 鈥淎tomic Number鈥, and 鈥淩elative Atomic Mass鈥. Subsequent columns contain the relevant information for each of the elements, ordered left to right by atomic number. For example, cells B1:B4 contain 鈥淗ydrogen鈥, 鈥淗鈥, 鈥1鈥 and 鈥1.008鈥, while cells DO1:DO4 contain 鈥淥ganesson鈥, 鈥淥g鈥, 鈥118鈥, and 鈥294鈥.

A

B

C

D

...

DO

1

Element

Hidrogen

Heli

Liti

...

Oganess贸

2

S铆mbol

H

He

Li

...

Og

3

Nombre at貌mic

1

2

3

...

118

4

Massa at貌mica relativa

1.008

4.0026

6.94

...

294


=HLOOKUP("Lead"; $A$1:$DO$4; 2; 0) returns 鈥淧b鈥, the symbol for lead.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) returns 79, the atomic number for gold.

=HLOOKUP("Carbon"; $A$1:$DO$4; 4; 0) returns 12.011, the relative atomic mass of carbon.

CONSULTAV

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact Lookup is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxi

=VLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

Lookup is the value of any type looked for in the first column of the array.

Array is the reference, which is to comprise at least as many columns as the number passed in Index argument.

脥ndex 茅s el n煤mero de la columna de la matriu que cont茅 el valor que s'ha de retornar. La primera columna t茅 el n煤mero 1.

SortedRangeLookup is an optional parameter that indicates whether the first column in the array contains range boundaries instead of plain values. In this mode, the lookup returns the value in the row with first column having value equal to or less than Lookup. E.g., it could contain dates when some tax value had been changed, and so the values represent starting dates of a period when a specific tax value was effective. Thus, searching for a date that is absent in the first array column, but falls between some existing boundary dates, would give the lower of them, allowing to find out the data being effective to the searched date. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not a range boundary list. When this parameter is TRUE or not given, the first column in the array must be sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is greater than the lowest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return #N/A with message: Error: Value Not Available.

Gesti贸 de cel路les buides

Exemple

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Introdu茂u la f贸rmula seg眉ent a B1:

=CONSULTAV(A1;D1:E100;2)

Tan bon punt introdu茂u un nombre a A1, B1 mostrar脿 el text corresponent que apareix a la segona columna de la refer猫ncia D1:E100. Si introdu茂u un nombre que no existeix, apareixer脿 el text del nombre inferior seg眉ent. Per evitar que aix貌 passe, introdu茂u FALS com a 煤ltim par脿metre de la f贸rmula perqu猫 es generi un missatge d'error quan s'introdu茂sca un nombre no existent.

DDE

Retorna el resultat d'un enlla莽 basat en DDE. Si els continguts de la secci贸 o de l'interval enlla莽at canvien, el valor retornat tamb茅 canviar脿. Per veure els enlla莽os actualitzats, actualitzeu el full de c脿lcul o trieu Edita 鈻 Enlla莽os. No es permeten els enlla莽os multiplataforma (per exemple, des d'una instal路laci贸 del LibreOffice que s'execute en un ordinador amb el Windows a un document creat en un ordinador amb el Linux).

Sintaxi

DDE("Server"; "File"; "Range" [; Mode])

Servidor 茅s el nom d'una aplicaci贸 de servidor. En el cas de les aplicacions del LibreOffice, el nom de servidor 茅s 芦soffice禄.

Fitxer 茅s el nom de fitxer complet, inclosa l'especificaci贸 del cam铆.

Interval 茅s l'脿rea que cont茅 les dades que s'han d'avaluar.

Mode 茅s un par脿metre opcional que controla el m猫tode pel qual el servidor DDE converteix les dades en nombres.

Mode

Efecte

0 o hi falta

Format num猫ric de l'estil de cel路la "Per defecte"

1

Les dades sempre s'interpreten en el format est脿ndard de l'angl茅s americ脿.

2

Les dades es recuperen com a text; no hi ha conversi贸 a nombres


Exemple

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

DESPLA脟AMENT

Retorna el valor d'un despla莽ament de cel路la d'un nombre determinat de files i columnes a partir d'un punt de refer猫ncia indicat.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxi

OFFSET(Reference; Rows; Columns [; Height [; Width]])

Refer猫ncia 茅s la refer猫ncia a partir de la qual la funci贸 busca la refer猫ncia nova.

Files 茅s el nombre de files amb qu猫 s'ha corregit la refer猫ncia cap amunt (valor negatiu) o cap avall.

Files 茅s el nombre de files amb qu猫 s'ha corregit la refer猫ncia cap amunt (valor negatiu) o cap avall.

Al莽脿ria (opcional) 茅s l'al莽脿ria vertical d'una 脿rea que comen莽a en la posici贸 de refer猫ncia nova.

Ampl脿ria (opcional) 茅s l'ampl脿ria horitzontal d'una 脿rea que comen莽a en la nova posici贸 de refer猫ncia.

Els arguments Files i Columnes no han de conduir a zero o a un inici negatiu de fila o de columna.

Els arguments Al莽脿ria i Ampl脿ria no han de conduir a zero o a un comptatge negatiu de files o de columnes.

En les funcions del LibreOffice Calc, els par脿metres marcats com a 芦opcionals禄 es poden ometre quan no hi ha cap altre par脿metre que els segu茂sca. Per exemple, en una funci贸 amb quatre par脿metres, en qu猫 els dos darrers estan marcats com a 芦opcionals禄, es pot ometre el par脿metre 4 o b茅 els par脿metres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre 煤nicament el par脿metre 3.

Exemple

=DESPLA脟AMENT(A1;2;2) retorna el valor de la cel路la C3 (A1 despla莽ada dues files i dues columnes cap avall). Si C3 cont茅 el valor 100, la funci贸 retorna el valor 100.

=DESPLA脟AMENT(B2:C3;1;1) retorna una refer猫ncia a B2:C3 despla莽ada 1 fila i 1 columna cap a la dreta (C3:D4).

=DESPLA脟AMENT(B2:C3;-1;-1) retorna una refer猫ncia a B2:C3 despla莽ada una fila cap amunt i una columna cap a l'esquerra (A1:B2).

=DESPLA脟AMENT(B2:C3;0;0;3;4) retorna una refer猫ncia cap a l'interval B2:C3 redimensionada a 3 files i 4 columnes (B2:E4).

=DESPLA脟AMENT(B2:C3;1;0;3;4) retorna una refer猫ncia a B2:C3 despla莽ada una fila redimensionada en 3 files i 4 columnes (B3:E5).

=SUMA(DESPLA脟AMENT(A1;2;2;5;6)) determina el total de l'脿rea que comen莽a a la cel路la C3, i que t茅 una al莽脿ria de 5 files i una ampl脿ria de 6 columnes (脿rea=C3:H7).

note

Si s'hi especifiquen l'Ampl脿ria o l'Al莽脿ria, la funci贸 DESPLA脟AMENT retorna una refer猫ncia a un interval de cel路les. Si Refer猫ncia 茅s una refer猫ncia a una 煤nica cel路la y s'ometen tant Ampl脿ria com Al莽脿ria, es retorna una refer猫ncia a una 煤nica cel路la.


ENLLA脟

Quan feu clic en una cel路la que cont茅 la funci贸 ENLLA脟, s'obri l'enlla莽.

If you use the optional CellValue parameter, the formula locates the URL, and then displays the text or number.

tip

Per obrir una cel路la enlla莽ada amb el teclat, seleccioneu la cel路la i premeu F2 per entrar al mode d'edici贸; tot seguit, moveu el cursor al davant de l'enlla莽, premeu Maj+F10 i trieu Obri l'enlla莽.


Sintaxi

HYPERLINK("URL" [; CellValue])

URL specifies the link target. The optional CellValue parameter is the text or a number that is displayed in the cell and will be returned as the result. If the CellValue parameter is not specified, the URL is displayed in the cell text and will be returned as the result.

En les cel路les i elements de matriu buits, es retornar脿 el n煤mero 0.

Exemple

=HYPERLINK("http://www.example.org") displays the text "http://www.example.org" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") displays the text "Click here" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4) where cell B4 contains http://www.example.org. The function adds http://www.example.org to the URL of the hyperlink cell and returns the same text which is used as formula result.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" displays the text Click example.org in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

=HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Open Documents folder") displays the text "Open Documents folder" and shows the folder contents using the standard file manager in your operating system.

EXTREUDADESPIVOT

La funci贸 EXTREUDADESPIVOT retorna un valor de resultat d'una taula din脿mica. Este valor s'adre莽a mitjan莽ant noms de camp i d'element, de manera que continuar脿 essent v脿lid encara que canvie el disseny de la taula din脿mica.

Sintaxi

Es poden utilitzar dues definicions de sintaxi diferents:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table[; Field 1; Item 1][; ... [Field 126; Item 126]])

or

EXTREUDADESPIVOT(TaulaDin脿mica; Restriccions)

S'assumeix la segona sintaxi si s'indiquen exactament dos par脿metres, el primer dels quals 茅s una refer猫ncia de cel路la o d'interval de cel路les. En la resta de casos, s'assumeix la primera sintaxi. L'Auxiliar de funcions mostra la primera sintaxi.

Primera sintaxi

CampDeDestinaci贸 茅s una cadena que selecciona un dels camps de dades de la taula din脿mica. La cadena pot ser el nom de la columna d'origen o del camp de dades tal com es mostra a la taula (com ara "Suma - Vendes").

TaulaDin脿mica 茅s una refer猫ncia a una cel路la o a un interval de cel路les que es troba dins una taula din脿mica o que cont茅 una taula din脿mica. Si l'interval de cel路les cont茅 diverses taules din脿miques, s'utilitza l'煤ltima taula creada.

Si no s'indica cap parell Camp n / Element n, es retorna la suma total. En cas contrari, cada parell afig una restricci贸 que el resultat ha de complir. Camp n 茅s el nom d'un camp de la taula din脿mica. Element n 茅s el nom d'un element d'este camp.

Si la taula din脿mica nom茅s cont茅 un valor de resultat que complisca totes les restriccions, o un resultat de subtotal que agrupe tots els valors coincidents, es retorna este resultat. Si no hi ha cap resultat que coincidisca, o n'hi ha diversos sense cap subtotal, es retorna un error. Estes condicions s'apliquen als resultats que inclou la taula din脿mica.

Si les dades font contenen entrades que estan amagades a causa de la configuraci贸 de la taula din脿mica, s'ignoren. L'orde de les parelles Camp/Element no 茅s important. En els noms de camp i d'element no es distingeix entre maj煤scules i min煤scules.

If no constraint for a filter is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a filter is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Filters are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Filters" area of the pivot table layout dialog. From each filter, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Els valors de subtotal de la taula din脿mica nom茅s s'utilitzen si fan servir la funci贸 "auto" (llevat de si s'indica en la restricci贸; en este cas, vegeu Segona sintaxi tot seguit).

Segona sintaxi

TaulaDin脿mica t茅 el mateix significat que en la primera sintaxi.

Restriccions 茅s una llista separada per espais. Les entrades poden contindre cometes (cometes simples). Tota la cadena ha d'estar entre cometes (cometes dobles), si no 茅s que referencieu la cadena des d'una altra cel路la.

Una de les entrades pot ser el nom del camp de dades. El nom del camp de dades es pot ometre si la taula din脿mica nom茅s cont茅 un camp de dades; altrament, ha d'estar present.

Cadascuna de les altres entrades indica una restricci贸 en la forma Camp[Element] (amb els car脿cters literals [ i ]), o nom茅s Element si el nom de l'element 茅s 煤nic en tots els camps que s'utilitzen en la taula din脿mica.

Si s'afig un nom de funci贸 en la forma Camp[Element;Funci贸], la restricci贸 nom茅s coincidir脿 amb els valors de subtotal que utilitzen la funci贸. Els noms de funci贸 possibles s贸n Suma, Comptatge, Mitjana, Max, Min, Producte, Comptatge (nom茅s nombres), DesVest (mostra), DesvEstP (poblaci贸), Var (mostra) i VarP (poblaci贸), sense distingir entre maj煤scules i min煤scules.

FILA

Returns the row number of a cell reference. If the reference is a cell, it returns the row number of the cell. If the reference is a cell range, it returns the corresponding row numbers in a one-column Array if the formula is entered as an array formula. If the ROW function with a range reference is not used in an array formula, only the row number of the first range cell will be returned.

Sintaxi

ROW([Reference])

Refer猫ncia 茅s una cel路la, una 脿rea o el nom d'una 脿rea.

Si no indiqueu una refer猫ncia, es trobar脿 el n煤mero de fila de cel路la on s'introdueix la f贸rmula. El LibreOffice Calc defineix autom脿ticament la refer猫ncia de la cel路la actual.

Exemple

=FILA(B3) retorna 3 perqu猫 la refer猫ncia es refereix a la tercera fila de la taula.

{=FILA(D5:D8)} retorna la matriu d'una sola columna (5, 6, 7, 8) perqu猫 la refer猫ncia indicada cont茅 de la fila 5 a la 8.

=FILA(D5:D8) retorna 5 perqu猫 la funci贸 FILA no s'utilitza com una f贸rmula matricial i nom茅s es retorna el nombre de la primera fila de la refer猫ncia.

{=FILA(A1:E1)} i =FILA(A1:E1) retornen 1 perqu猫 la refer猫ncia nom茅s cont茅 la fila 1 com la primera columna de la taula. (Com que les 脿rees d'una sola fila nom茅s tenen un n煤mero de fila, no hi ha cap difer猫ncia si la f贸rmula s'utilitza en una f贸rmula matricial o no.)

=FILA() retorna 3 si s'ha introdu茂t la f贸rmula a la fila 3.

{=FILA(Conill)} retorna la matriu d'una sola columna (1, 2, 3) si "Conill" 茅s l'脿rea anomenada (C1:D3).

FILES

Retorna el nombre de files d'una refer猫ncia o matriu.

Sintaxi

FILES(Matriu)

Matriu 茅s la refer猫ncia o l'脿rea anomenada de la qual s'ha de determinar el nombre total de files.

Exemple

=FILES(B5) retorna 1 perqu猫 una cel路la nom茅s cont茅 una fila.

=FILES(A10:B12) retorna 3.

=FILES(Conill) retorna 3 si "Conill" 茅s l'脿rea anomenada (C1:D3).

FULL

Returns the sheet number of either a reference or a string representing a sheet name. If you do not enter any parameters, the result is the sheet number of the spreadsheet containing the formula.

Sintaxi

SHEET([Reference])

Refer猫ncia 茅s opcional i 茅s la refer猫ncia a una cel路la, a una 脿rea o a una cadena de nom de full.

Exemple

=SHEET(Sheet2.A1) returns 2 if Sheet2 is the second sheet in the spreadsheet document.

=SHEET("Sheet3") returns 3 if Sheet3 is the third sheet in the spreadsheet document.

FULLS

Determina el nombre de fulls d'una refer猫ncia. Si no introdu茂u cap par脿metre, retorna el nombre de fulls del document actual.

Sintaxi

SHEETS([Reference])

Refer猫ncia 茅s la refer猫ncia a un full o a una 脿rea. Este par脿metre 茅s opcional.

Exemple

=FULLS(Full1.A1:Full3.G12) retorna 3 si el Full1, el Full2 i el Full3 existeixen en la seq眉猫ncia indicada.

INDEX

INDEX returns a reference, a value or an array of values from a reference range, specified by row and column index number or array of row and array of columns index numbers, and an optional range index.

INDEX() returns a reference if the argument is one or more references. When used in a cell in the form =INDEX(), the reference is resolved and the values displayed. When INDEX() is used in arguments of other functions, =FUNCTION(INDEX()...), the function gets the reference passed that was returned by INDEX(). Returning a reference is different from returning an array of values for functions that handles them differently.

Sintaxi

INDEX(Reference [; [Row] [; [Column] [; Range]]])

Reference is a reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, you must enclose the list of references or range names in parentheses, or either use the tilde (~) range concatenation operator or define a named range with multiple areas.

Row (optional) represents the row or the array of row indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column or array of column indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific column) all referenced columns are returned.

note

If Row, Column or both are omitted or defined as arrays of indexes, the INDEX function must be entered as an array function.


Range (optional) represents the index of the subrange if referring to a multiple range, default is 1.

Exemple

{=INDEX({1,3,5;7,9,10},{2;1},1)} return a 2 row array containing 7 and 1. The row index {2;1} pick row 2 then row 1. The columns index 1 picks the first column.

{=INDEX(D3:G12,{1;2;3;4},{3,1})} return a 4 rows by 2 columns array. The row index array {1;2;3;4} picks rows 3 to 6 and {3;1} picks the third (F) and first column (D). Columns 1 and 3 of the source reference are swapped in the resulting array.

=INDEX(Preus;4;1) retorna el valor de la fila 4 i de la columna 1 de l'interval de base de dades que heu definit a Dades - Defineix com a Preus.

=INDEX(SumaX;4;1) retorna el valor de l'interval SumaX de la fila 4 i la columna 1 tal com s'ha definit a Full 鈻 Intervals i expressions amb nom 鈻 Defineix.

{=INDEX(A1:B6;1)} returns the values of the first row of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

{=INDEX(A1:B6;0;1)} returns the values of the first column of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

=INDEX(A1:B6;1;1) indica el valor de la part superior esquerra de l'interval A1:B6.

{=INDEX((A1:B6;C1:D6);0;0;2)} returns the values of the second range C1:D6 of the multiple range. Enter the formula as an array formula.

INDIRECTE

Retorna la refer猫ncia especificada per una cadena de text. Esta funci贸 tamb茅 pot utilitzar-se per retornar l'脿rea d'una cadena corresponent.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Per motius d'interoperabilitat, les funcions ADRE脟A i INDIRECTE admeten un par脿metre opcional per indicar si s'ha d'utilitzar la notaci贸 d'adre莽a R1C1 en lloc de la notaci贸 A1 habitual.

A ADRE脟A, el par脿metre s'insereix com a quart par脿metre, de manera que el par脿metre de nom de full opcional es despla莽a a la cinquena posici贸.

A INDIRECTE, el par脿metre s'afig com a segon par脿metre.

En totes dues funcions, si l'argument s'insereix amb el valor 0 s'utilitza la notaci贸 R1C1. Si no es d贸na l'argument o si este t茅 un valor que no siga 0, s'utilitza la notaci贸 A1.

En el cas de la notaci贸 R1C1, ADRE脟A retorna cadenes d'adre莽a amb el signe d'exclamaci贸 '!' com a separador per als noms del full, i INDIRECTE espera el signe d'exclamaci贸 com a separador per als noms del full. Totes dues funcions utilitzen el punt '.' com a separador per als noms del full amb la notaci贸 A1.

Si obriu documents amb format ODF 1.0/1.1, les funcions ADRE脟A que mostren un nom de full com a quart par脿metre despla莽aran aquest nom de full per tal que esdevingui el cinqu猫 par脿metre, i inseriran un nou quart par脿metre amb el valor 1.

Si guardeu un document en format ODF 1.0/1.1, en cas que les funcions ADRE脟A tinguen un quart par脿metre, el suprimiran.

note

No guardeu el full de c脿lcul en l'antic format ODF 1.0/1.1 si el nou quart par脿metre de la funci贸 ADRE脟A s'ha utilitzat amb valor 0.


note

La funci贸 INDIRECTE es guarda sense fer la conversi贸 al format ODF 1.0/1.1. Si hi ha un segon par脿metre, les versions antigues del Calc retornaran un error per a esta funci贸.


Sintaxi

INDIRECTE(Ref [; A1])

Ref representa una refer猫ncia a una cel路la o a una 脿rea (en un formulari de text) per a la qual es retornen els continguts.

A1 (opcional): si s'estableix a 0, s'utilitzar脿 la notaci贸 R1C1. Si el par脿metre no existeix o si s'ha establit a un valor que no siga 0, s'utilitzar脿 la notaci贸 A1.

note

Si obriu un full de c脿lcul de l'Excel que utilitza adreces indirectes que s'han calculat a partir de funcions de cadena, les adreces del full no es traduiran autom脿ticament. Per exemple, l'adre莽a de l'Excel a INDIRECTE("[nomdelfitxer]nomdelfull!"&B1) no es converteix en l'adre莽a del Calc a INDIRECTE("nomdelfitxer#nomdelfull."&B1).


Exemple

=INDIRECTE(A1) 茅s igual a 100 si A1 cont茅 C108 com a refer猫ncia i la cel路la C108 cont茅 un valor de 100.

=SUMA(INDIRECTE("a1:" & ADRE脟A(1;3))) totalitza les cel路les de l'脿rea A1 fins a la cel路la de la qual s'ha definit l'adre莽a amb la fila 1 i la columna 3. Aix貌 vol dir que es calcula el total de l'脿rea A1:C1.

TIPUSERROR

Retorna el nombre corresponent a un valor d'error que aparega en una cel路la diferent. Amb l'ajuda d'este nombre, podeu generar un missatge d'error en forma de text.

Si es produeix un error, la funci贸 retorna un valor l貌gic o num猫ric.

note

La barra d'estat mostra el codi d'error predefinit del LibreOffice si feu clic a la cel路la que cont茅 l'error.


Sintaxi

TIPUSERROR(Refer猫ncia)

Refer猫ncia cont茅 l'adre莽a de la cel路la on es produeix l'error.

Exemple

Si la cel路la A1 mostra Err:518, la funci贸 =TIPUSERROR(A1) retorna el nombre 518.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE

TRIA

Utilitza un 铆ndex per retornar un valor d'una llista de fins a 30 valors.

Sintaxi

CHOOSE(Index; Value 1 [; Value 2 [; ... [; Value 30]]])

脥ndex 茅s una refer猫ncia o un nombre entre 1 i 30 que indica quin valor s'ha d'extreure de la llista.

Value 1, Value 2, ..., Value 30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Exemple

=TRIA(A1;B1;B2;B3;"Hui";"Ahir";"Dem脿"), per exemple, retorna el contingut de la cel路la B2 per a A1 = 2; per a A1 = 4, la funci贸 retorna el text "Hui".

Ens cal la vostra ajuda!