Funcions matemàtiques

Esta categoria conté les funcions matemàtiques del Calc. Per obrir l'Auxiliar de funcions, trieu Insereix ▸ Funció.

funció AGGREGATE

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Resta un conjunt de nombres i dóna el resultat natural, sense eliminar-ne els petits errors d'arrodoniment.

SUM

Adds a set of numbers.

HORA

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

Retorna el valor absolut d'un nombre.

Sintaxi

ABS(Nombre)

Nombre és el nombre del qual s'ha de calcular el valor absolut. El valor absolut d'un nombre és el seu valor sense el signe +/-.

Exemple

=ABS(-56) retorna 56.

=ABS(12) retorna 12.

=ABS(0) retorna 0.

ACOS

Retorna el cosinus trigonomètric invers d'un nombre.

Sintaxi

ACOS(Nombre)

Esta funció retorna el cosinus trigonomètric invers de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) el cosinus del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre 0 i PI.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ACOS(-1) retorna 3,14159265358979 (PI radians).

=GRAUS(ACOS(0,5)) retorna 60. El cosinus de 60 graus és 0,5.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOSH

Retorna el cosinus hiperbòlic invers d'un nombre.

Sintaxi

ACOSH(Nombre)

Esta funció retorna el cosinus hiperbòlic invers de Nombre, és a dir, el nombre el cosinus hiperbòlic del qual és Nombre.

El nombre ha de ser més gran o igual a 1.

Exemple

=ACOSH(1) retorna 0.

=ACOSH(COSH(4)) retorna 4.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOT

Retorna la cotangent inversa (l'arc cotangent) del nombre donat.

Sintaxi

ACOT(Nombre)

Esta funció retorna la cotangent trigonomètrica inversa de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) la cotangent del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre 0 i PI.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ACOT(1) retorna 0,785398163397448 (PI/4 radians).

=GRAUS(ACOT(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOTH

Retorna la cotangent hiperbòlica inversa del nombre indicat.

Sintaxi

ACOTH(Nombre)

Esta funció retorna la cotangent hiperbòlica inversa de Nombre, que és el nombre la cotangent hiperbòlica del qual és Nombre.

Si el nombre es troba entre -1 i 1 (inclosos), la funció retorna un error.

Exemple

=ACOTH(1,1) retorna la cotangent hiperbòlica inversa d'1,1; aproximadament, 1,52226.

Obri un fitxer amb un exemple:

ALEAT

Retorna un nombre aleatori entre 0 i 1.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxi

ALEAT()

Esta funció genera un nombre aleatori nou cada vegada que el Calc recalcula. Per a forçar manualment que el Calc recalculi, premeu F9.

Per a generar nombres aleatoris que mai no es recalcularan, podeu fer el següent:

Exemple

=ALEAT() retorna un nombre aleatori entre 0 i 1.

ALEATENTRE

Retorna un nombre enter aleatori dins d'un interval determinat.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxi

ALEATENTRE(Inferior; Superior)

Retorna un nombre enter aleatori entre els enters Inferior i Superior (inclosos).

Aquesta funció genera un nombre aleatori nou cada vegada que el Calc recalcula. Per a forçar manualment que el Calc recalculi, premeu F9.

Per generar nombres aleatoris que no es tornen a calcular, copieu les cel·les que contenen esta funció i utilitzeu Edita ▸ Enganxament especial (amb les opcions Enganxa-ho tot i Fórmules desactivades, i l'opció Nombres activada).

Exemple

=ALEATENTRE(20;30) retorna un enter entre 20 i 30.

ARRELQ

Retorna l'arrel quadrada positiva d'un nombre.

Sintaxi

ARRELQ(Nombre)

Retorna l'arrel quadrada positiva de Nombre.

El nombre ha de ser positiu.

Exemple

=ARRELQ(16) retorna 4.

=ARRELQ(-16) retorna l'error: l'argument no és vàlid.

ARRELQPI

Retorna l'arrel quadrada de (PI vegades un nombre).

Sintaxi

ARRELQPI(Nombre)

Retorna l'arrel quadrada positiva de (PI multiplicat per Nombre).

Això equival a ARRELQ(PI()*Nombre).

Exemple

=ARRELQPI(2) retorna l'arrel quadrada de (2PI), aproximadament 2,506628.

ARROD

Arrodoneix un nombre a un nombre determinat de xifres decimals.

Sintaxi

ROUND(Number [; Count])

Retorna Nombre arrodonit a les xifres decimals de Comptatge. Si Comptatge s'omet o és zero, s'arrodoneix la funció a l'enter més proper. Si Comptatge és negatiu, la funció s'arrodoneix fins al proper 10, 100, 1000, etcètera.

Esta funció arrodoneix al nombre més proper. Vegeu ARRODAVALL i ARRODAMUNT per veure funcions alternatives.

Exemple

=ARROD(2.348;2) retorna 2,35.

=ARROD(-32,4834;3) retorna -32,483. Canvieu el format de la cel·la per veure tots els decimals.

=ARROD(2,348;0) retorna 2.

=ARROD(2,5) retorna 3.

=ARROD(987,65;-2) retorna 1000.

ARRODAMUNT

Arrodoneix un nombre a l'alça, allunyat de zero, amb una precisió determinada.

Sintaxi

ROUNDUP(Number [; Count])

Retorna el Nombre arrodonit a l'alça (allunyat de zero) amb les xifres decimals de Comptatge. Si Comptatge s'omet o és zero, la funció arrodoneix a un enter. Si Comptatge és negatiu, la funció arrodoneix a l'alça fins al proper 10, 100, 1000, etcètera.

Esta funció s'allunya del zero en arrodonir. Vegeu ARRODAVALL i ARROD per veure funcions alternatives.

Exemple

=ARRODAMUNT(1,1111;2) retorna 1,12.

=ARRODAMUNT(1,2345;1) retorna 1,3.

=ARRODAMUNT(45,67;0) retorna 46.

=ARRODAMUNT(-45,67) retorna -46.

=ARRODAMUNT(987,65;-2) retorna 1000.

ARRODM

Retorna un nombre arrodonit al múltiple més proper d'un altre nombre.

Sintaxi

ARRODM(Nombre; Múltiple)

Retorna el Nombre arrodonit al múltiple més proper de Múltiple.

Una implementació alternativa seria Múltiple * ARROD(Nombre/Múltiple).

Exemple

=ARRODM(15,5;3) retorna 15, ja que 15,5 és més proper a 15 (= 3*5) que a 18 (= 3*6).

=ARRODM(1.4;0,5) retorna 1,5 (= 0,5*3).

ASIN

Retorna el sinus trigonomètric invers d'un nombre.

Sintaxi

ASIN(Nombre)

Esta funció retorna el sinus trigonomètric invers de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) el sinus del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre -PI/2 i +PI/2.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ASIN(0) retorna 0.

=ASIN(1) retorna 1,5707963267949 (PI/2 radians).

=GRAUS(ASIN(0,5)) retorna 30. El sinus de 30 graus és 0,5.

Obri un fitxer amb un exemple:

ASINH

Retorna el sinus hiperbòlic invers d'un nombre.

Sintaxi

ASINH(Nombre)

Esta funció retorna el sinus hiperbòlic invers de Nombre, que és el nombre el sinus hiperbòlic del qual és Nombre.

Exemple

=ASINH(-90) retorna aproximadament -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) retorna 4.

Obri un fitxer amb un exemple:

ATAN

Retorna la tangent trigonomètrica inversa d'un nombre.

Sintaxi

ATAN(Nombre)

Esta funció retorna la tangent trigonomètrica inversa de Nombre, que és l'angle (en radians) la tangent del qual és Nombre. L'angle que es retorna és entre -PI/2 i PI/2.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ATAN(1) retorna 0,785398163397448 (PI/4 radians).

=GRAUS(ATAN(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1.

Obri un fitxer amb un exemple:

ATAN2

retorna l'angle (en radians) entre l'eix X i una línia des de l'origen fins al punt (NombreX|NombreY).

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ATAN2(NombreX; NombreY)

NumberX és el valor de la coordenada x.

NombreY és el valor de la coordenada y.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Exemple

=ATAN2(-5;9) retorna 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=GRAUS(ATAN2(12,3;12,3)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1.

note

El LibreOffice produeix 0 per a ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Obri un fitxer amb un exemple:

ATANH

Retorna la tangent hiperbòlica inversa d'un nombre.

Sintaxi

ATANH(Nombre)

Esta funció retorna la tangent hiperbòlica inversa de Nombre, és a dir, el nombre la tangent hiperbòlica del qual és Nombre.

El nombre ha de complir la condició -1 < nombre < 1.

Exemple

=ATANH(0) retorna 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

COMBINAT

Retorna el nombre de combinacions per a elements sense repetició.

Sintaxi

COMBINAT(Comptatge1; Comptatge2)

Comptatge1 és el nombre d'elements del conjunt.

Comptatge2 és el nombre d'elements que s'han de triar del conjunt.

COMBINAT retorna el nombre de maneres ordenades de triar estos elements. Per exemple, si hi ha 3 elements A, B i C en un conjunt, podeu triar 2 elements de tres maneres diferents: AB, AC i BC.

COMBINAT implementa la fórmula següent: Comptatge1!/(Comptatge2!*(Comptatge1-Comptatge2)!).

Exemple

=COMBINAT(3;2) retorna 3.

COMBINATA

Retorna el nombre de combinacions d'un subconjunt d'elements, incloses les repeticions.

Sintaxi

COMBINATA(Comptatge1; Comptatge2)

Comptatge1 és el nombre d'elements del conjunt.

Comptatge2 és el nombre d'elements que s'han de triar del conjunt.

COMBINATA retorna el nombre de maneres úniques de triar estos elements, on l'orde de tria és irrellevant i es permet la repetició d'elements. Per exemple, si hi ha 3 elements A, B i C en un conjunt, podeu triar 2 elements de sis maneres diferents: AA, AB, AC, BB, BC i CC.

COMBINATA implementa la fórmula següent: (Comptatge1+Comptatge2-1)! / (Comptatge2!(Comptatge1-1)!)

Exemple

=COMBINATA(3;2) retorna 6.

CONVERSIOEURO

Converteix les antigues monedes nacionals europees en euros, i viceversa.

Sintaxi

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

Valor és la quantitat de la moneda que s'ha de convertir.

Moneda_origen és la unitat monetària que s'ha de convertir; Moneda_destí és la unitat monetària en què s'ha de convertir la primera. L'abreviatura de la moneda ha de ser text (per exemple, "EUR"). Les taxes (que es mostren en euros) les va establir la Comissió Europea.

Màxima_precisió és opcional. Si s'omet o és Fals, el resultat s'arrodoneix segons els decimals de la Moneda_destí. Si Màxima_precisió és Cert, el resultat no s'arrodoneix.

Precisió_triangulació és opcional. Si s'indica la Precisió_triangulació i és >=3, el resultat intermedi d'una conversió triangular (moneda1,EUR,moneda2) s'arrodoneix a esta precisió. Si s'omet la Precisió_triangulació, el resultat intermedi no s'arrodoneix. A més, si la Moneda_destí és "EUR", la Precisió_triangulació s'utilitza com si es necessités la triangulació i s'apliqués la conversió d'EUR a EUR.

Exemples

=CONVERSIOEURO(100;"ATS";"EUR") converteix 100 xílings austríacs en euros.

=CONVERSIOEURO(100;"EUR";"DEM") converteix 100 euros en marcs alemanys.

CONVERTEIX_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Sintaxi

CONVERT_OOO(Value; "Text1"; "Text2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Exemple

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


COS

Retorna el cosinus de l'angle que s'ha indicat (en radians).

Sintaxi

COS(Nombre)

Retorna el cosinus (trigonomètric) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular el cosinus d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=COS(PI()/2) retorna 0, el cosinus de PI/2 radians.

=COS(RADIANS(60)) retorna 0,5, el cosinus de 60 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

COSH

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre.

Sintaxi

COSH(Nombre)

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un Nombre.

Exemple

=COSH(0) retorna 1, el cosinus hiperbòlic de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

COT

Retorna la cotangent de l'angle indicat (en radians).

Sintaxi

COT(Nombre)

Retorna la cotangent (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la cotangent d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

La cotangent d'un angle és equivalent a 1 dividit entre la tangent d'este angle.

Exemples:

=COT(PI()/4) retorna 1, la cotangent de PI/4 radians.

=COT(RADIANS(45)) retorna 1, la cotangent de 45 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

COTH

Retorna la cotangent hiperbòlica d'un nombre donat (angle).

Sintaxi

COTH(Nombre)

Retorna la cotangent hiperbòlica d'un Nombre.

Exemple

=COTH(1) retorna la cotangent hiperbòlica d'1, aproximadament 1,3130.

Obri un fitxer amb un exemple:

CSC

Retorna la cosecant de l'angle indicat (en radians). La cosecant d'un angle és equivalent a 1 dividit entre el sinus d'este angle

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

CSC(Nombre)

Retorna la cosecant (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la cosecant d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=CSC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135624, la inversa del sinus de PI/4 radians.

=CSC(RADIANS(30)) retorna 2, la cosecant de 30 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

CSCH

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

CSCH(Nombre)

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre.

Exemple

=CSCH(1) retorna aproximadament 0,8509181282, la cosecant hiperbòlica d'1.

Obri un fitxer amb un exemple:

ENT

Arrodoneix un nombre a la baixa a l'enter més proper.

Sintaxi

ENT(Nombre)

Retorna el Nombre arrodonit a la baixa cap a l'enter més proper.

Els nombres negatius s'arrodoneixen a l'enter inferior.

Exemple

=ENT(5,7) retorna 5.

=ENT(-1,3) retorna -2.

EXP

etorna e elevat a la potència d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 271828182845904.

Sintaxi

EXP(Nombre)

Nombre és la potència a la qual s'eleva e.

Exemple

=EXP(1) retorna 271828182845904 la constant matemàtica e a la precisió del Calc.

FACT

Retorna el factorial d'un nombre.

Sintaxi

FACT(Nombre)

Retorna Nombre!, el factorial de Nombre, calculat com a 1*2*3*4* ... * Nombre.

=FACT(0) retorna 1 per definició.

El factorial d'un nombre negatiu retorna l'error "L'argument no és vàlid".

Exemple

=FACT(3) retorna 6.

=FACT(0) retorna 1.

GRAUS

Converteix radians a graus.

Sintaxi

GRAUS(Nombre)

Nombre és l'angle en radians que s'ha de convertir en graus.

Exemple

=GRAUS(PI()) retorna 180 graus.

LN

Retorna el logaritme natural a partir de la constant e d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 2,71828182845904.

Sintaxi

LN(Nombre)

Nombre és el valor del qual s'ha de calcular el logaritme natural.

Exemple

=LN(3) retorna el logaritme natural de 3 (aproximadament 1,0986).

=LN(EXP(321)) retorna 321.

LOG

Retorna el logaritme d'un nombre a la base indicada.

Sintaxi

LOG(Number [; Base])

Nombre és el valor el logaritme del qual s'ha de calcular.

Base (opcional) és la base per al càlcul del logaritme. Si s'omet, s'utilitzarà la base 10.

Exemple

=LOG(10;3) retorna el logaritme en base 3 de 10 (aproximadament 2,0959).

=LOG(7^4;7) retorna 4.

LOG10

Retorna el logaritme de base-10 d'un nombre.

Sintaxi

LOG10(Nombre)

Retorna el logaritme en base 10 de Nombre.

Exemple

=LOG10(5) retorna el logaritme en base 10 de 5 (aproximadament 0,69897).

MCD

Retorna el màxim comú divisor de dos enters o més.

El màxim comú divisor és l'enter positiu més gran que divideix, sense residu, cadascun dels enters indicats.

Sintaxi

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MCD(16;32;24) dóna el resultat 8 perquè 8 és el nombre més gran que pot dividir 16, 24 i 32 sense residu.

=MCD(B1:B3) on les cel·les B1, B2 i B3 contenen 9, 12 i 9 dóna 3.

MCD_EXCEL2003

El resultat és el màxim comú divisor d'una llista de nombres.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


Sintaxi

GCDEXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MCD_EXCEL2003(5;15;25) retorna 5.

MCM

Retorna el mínim comú múltiple d'un enter o més d'un.

Sintaxi

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

MCM_EXCEL2003

El resultat d'aquesta funció és el mínim comú múltiple d'una llista de nombres.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


Sintaxi

LCMEXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MCM_EXCEL2003(5;15;25) retorna 75.

MOD

Retorna el residu quan es divideix un enter per un altre.

Sintaxi

MOD(Dividend; Divisor)

Per als arguments enters, esta funció retorna el residu quan el Dividend es divideix pel Divisor.

Esta funció s'implementa Dividend - Divisor * ENT(Dividend/Divisor), i esta fórmula dóna el resultat si els arguments no són enters.

Exemple

=MOD(22;3) retorna 1, el residu quan es divideix 22 entre 3.

=MOD(11,25;2,5) retorna 1,25.

MULTINOMIAL

Retorna el factorial de la suma dels arguments dividida pel producte dels factorials dels arguments.

Sintaxi

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MULTINOMIAL(F11:H11) retorna 1260, si F11 a H11 contenen els valors 2, 3 i 4. Este resultat correspon a la fórmula =(2+3+4)! / (2!*3!*4!).

PARELL

Arrodoneix un nombre positiu cap a l'enter parell superior i un nombre negatiu cap a l'enter parell inferior.

Sintaxi

PARELL(Nombre)

Retorna Nombre arrodonit cap a l'enter parell superior, allunyat de zero.

Exemple

=PARELL(2,3) retorna 4.

=PARELL(2) retorna 2.

=PARELL(0) retorna 0.

=PARELL(-0,5) retorna -2.

PI

Retorna 3,14159265358979, el valor de la constant matemàtica PI amb 14 decimals.

Sintaxi

PI()

Exemple

=PI() retorna 3,14159265358979.

POTENCIA

Retorna un nombre elevat a un altre nombre.

Sintaxi

POTENCIA(Base; Exponent)

Retorna la Base elevada a la potència que s'indica a Exponent.

Podeu obtindre el mateix resultat si utilitzeu l'operador d'exponent ^:

Base^Exponent

note

=POWER(00) retorna 1.


Exemple

=POTENCIA(4;3) retorna 64, que és 4 elevat a la potència de 3.

=4^3 també retorna la potència de 4 elevat a 3.

PRODUCTE

Multiplica tots els nombres que s'han indicat com a arguments i en retorna el producte.

Sintaxi

<unk>(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=PRODUCTE(2;3;4) retorna 24.

QUOCIENT

Retorna la part entera d'una divisió.

Sintaxi

QUOCIENT(Numerador; Denominador)

Retorna la part entera de Numerador dividida entre Denominador.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Exemple

=QUOCIENT(11;3) retorna 3. El residu de 2 es perd.

RADIANS

Converteix graus a radians.

Sintaxi

RADIANS(Nombre)

Nombre és l'angle en graus que s'ha de convertir en radians.

Exemple

=RADIANS(90) retorna 1,5707963267949, que és PI/2 segons la precisió del Calc.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Sintaxi

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function or using the Recalculate Hard command (Shift++F9). The function is recalculated when opening the file.

Exemple

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 7.0 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

Sintaxi

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, when using the Recalculate Hard command (Shift++F9) and when Top or Bottom are recalculated.

Exemple

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 7.0 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

ROUNDDOWN

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

SEC

Retorna la secant de l'angle indicat (en radians). La secant d'un angle és equivalent a 1 dividit entre el cosinus d'este angle

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

SEC(Nombre)

Retorna la secant (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la secant d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=SEC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135624, la inversa del cosinus de PI/4 radians.

=SEC(RADIANS(60)) retorna 2, la secant de 60 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

SECH

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

SECH(Nombre)

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre.

Exemple

=SECH(0) retorna 1, la secant hiperbòlica de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

SENAR

Arrodoneix un nombre positiu a l'alça cap a l'enter senar més proper i un nombre negatiu a la baixa cap a l'enter senar més proper.

Sintaxi

SENAR(Nombre)

Retorna Nombre arrodonit a l'alça cap a l'enter senar més proper, allunyat de zero.

Exemple

=SENAR(1,2) retorna 3.

=SENAR(1) retorna 1.

=SENAR(0) retorna 1.

=SENAR(-3,1) retorna -5.

SIGNE

Retorna el signe d'un nombre. Retorna 1 si el nombre és positiu, -1 si és negatiu i 0 si és zero.

Sintaxi

SIGNE(Nombre)

Nombre és el nombre del qual es determinarà el signe.

Exemple

=SIGNE(3,4) retorna 1.

=SIGNE(-4,5) retorna -1.

SIN

Retorna el sinus de l'angle que s'ha indicat (en radians).

Sintaxi

SIN(Nombre)

Retorna el sinus (trigonomètric) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular el sinus d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=SIN(PI()/2) retorna 1, el sinus de PI/2 radians.

=SIN(RADIANS(30)) retorna 0,5, el sinus de 30 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

SINH

Retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre.

Sintaxi

SINH(Nombre)

Retorna el sinus hiperbòlic d'un Nombre.

Exemple

=SINH(0) retorna 0, el sinus hiperbòlic de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

SUBTOTAL

Calcula subtotals. Si un interval ja conté subtotals, no s'utilitzen per fer altres càlculs. Utilitzeu esta funció amb els filtres automàtics per tindre en compte només els registres filtrats.

Sintaxi

SUBTOTAL(Funció; Interval)

Funció és un nombre que representa una de les funcions següents:

Índex de funcions

(inclou els valors amagats)

Índex de funcions

(ignora els valors amagats)

Funció

1

101

MITJANA

2

102

COMPTA

3

103

COMPTAA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCTE

7

107

DESVEST

8

108

DESVESTP

9

109

SUMA

10

110

VAR

11

111

VARP


Feu servir els nombres 1-11 per a incloure manualment les files amagades o 101-111 per a excloure-les; les cel·les filtrades sempre s'exclouen.

Interval és l'interval les cel·les del qual s'inclouen.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ARTICLE

QUANTITAT

2

Bolígraf

10

3

Llapis

10

4

Quadern

10

5

Goma

10

6

Maquineta

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) retorna 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) retorna 40.

SUMAQUAD

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Sintaxi

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

SUMASERIES

Suma els primers termes d'una sèrie de potències.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Sintaxi

SUMASERIES(X; N; M; Coeficients)

X és el valor d'entrada de la sèrie de potències.

N és la potència inicial.

M és la potència a la qual s'eleva N.

Coeficients és una sèrie de coeficients. La suma de sèries s'amplia una secció per a cada coeficient.

Exemple

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SUMASI

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxi

SUMIF(Range; Criterion [; SumRange])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

IntervalDeSuma és l'interval a partir del qual se sumen els valors. Si no s'ha indicat el paràmetre, se sumen els valors de l'Interval.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Range parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Exemple

Per sumar només els nombres negatius: =SUMASI(A1:A10;"<0").

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Vegeu COMPTASI() per veure altres exemples de sintaxi que podeu utilitzar amb la funció SUMASI().

TAN

Retorna la tangent de l'angle indicat (en radians).

Sintaxi

TAN(Nombre)

Retorna la tangent (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la tangent d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=TAN(PI()/4) retorna 1, la tangent de PI/4 radians.

=TAN(RADIANS(45)) retorna 1, la tangent de 45 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

TANH

Retorna la tangent hiperbòlica d'un nombre.

Sintaxi

TANH(Nombre)

Retorna la tangent hiperbòlica d'un Nombre.

Exemple

=TANH(0) retorna 0, la tangent hiperbòlica de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

TRUNC

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

Ens cal la vostra ajuda!