Funcions de data i hora

Estes funcions de full de cĂ lcul s'utilitzen per inserir dates i hores, i editar-les.

Per accedir a esta orde...

Insereix â–¸ FunciĂł â–¸ categoria Data i hora


note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estĂ ndards internacionals.


Internament, el LibreOffice gestiona els valors de data i d'hora com a valors numèrics. Si assigneu el format de numeració «Nombre» a un valor de data o d'hora, aquest valor es converteix en un nombre. Per exemple, 01/01/2000 12:00 PM es converteix en 36526,5. El valor que precedeix la coma correspon a la data, mentre que el valor que segueix la coma correspon a l'hora. Si no voleu veure aquest tipus de representació numèrica de la data i l'hora, canvieu el format numèric (data o hora). Per a fer-ho, seleccioneu la cel·la que conté el valor de data o d'hora, visualitzeu-ne el menú contextual i seleccioneu Formata les cel·les. La pestanya Nombres conté les funcions que heu d'utilitzar per a definir el format numèric.

Base de dates per al dia zero

Les dates es calculen a partir d'un dia zero de referència. Podeu configurar el dia zero de les maneres següents:

Base de dates

Utilitza

'30/12/1899'

(per defecte)

'01/01/1900'

(s'utilitzava a l'StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(s'utilitza a programari d'Apple)


Trieu â–¸ LibreOffice Calc â–¸ Calcula per a seleccionar la base de dates.

warning

Quan copieu i enganxeu cel·les que contenen valors de dates entre diferents fulls de càlcul, ambdós documents de full de càlcul han d'estar definits amb la mateixa base de dates. Si les bases de dates són diferents, els valors de data que es mostren canviaran.


Anys de dues xifres

A ▸ LibreOffice ▸ General hi ha l'àrea Any (dues xifres). Aquest paràmetre estableix el període en què s'han d'indicar els anys amb dues xifres. Tingueu en compte que els canvis que feu en aquest camp afecten algunes de les funcions següents.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obri amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

La informació de fus horari no s'usa en les funcions i cel·les de data i hora.


Funcions

Funcions de data i hora

DATA

DIFDATES

VALORDATA

DIA

DIES

DIES360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

DIUMENGEPASQUA

DATAE

FDMES

HORA

ISLEAPYEAR

NUMSETMANA.ISO

MINUT

MES

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

ARA

SEGON

HORADEC

VALORHORA

AVUI

DIASETMANA

NUMSETMANA

NUMSETMANA_ADD

NUMSETMANA_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

DIAFEINER

WORKDAY.INTL

ANY

FRACANY

YEARS

Ens cal la vostra ajuda!