Funcions per categoria

Esta secció descriu les funcions del LibreOffice Calc. A l'Auxiliar de funcions, les diverses funcions es divideixen en categories.

Base de dades

En esta secció es presenten les funcions que s'utilitzen amb les dades organitzades en una sola fila de dades per a cada registre.

Data i hora

Estes funcions de full de càlcul s'utilitzen per inserir dates i hores, i editar-les.

Financer

Esta categoria conté les funcions financeres matemàtiques del LibreOffice Calc.

Informació

Esta categoria conté les funcions d'informació.

Lògic

Aquesta categoria conté les funcions lògiques.

Matemàtic

Esta categoria conté les funcions matemàtiques del Calc.

Matriu

Esta categoria conté les funcions de matriu.

Estadístic

This category contains the Statistics functions.

Full de càlcul

Esta secció conté descripcions de les funcions del full de càlcul i en mostra exemples.

Text

Aquesta secció conté descripcions de les funcions de text.

Complement

Tot seguit es descriuen i s'enumeren algunes de les funcions de complements disponibles.

Ens cal la vostra ajuda!