Funcions VBA i expressions

El LibreOffice Basic afig aquest joc de funcions quan s'activa la compatibilitat amb el VBA.

These exclusive VBA functions are enabled when the statement Option VBASupport 1 is placed before the first macro of a LibreOffice Basic module.

VBA Statements

Opció ClassModule expressió

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Opció VBASupport Expressió

Especifica que el LibreOffice Basic admetrà algunes instruccions, funcions i objectes VBA.

Enum Statement [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Funcions de text

AscW Function [VBA]

Retorna el valor Unicode del primer caràcter d'una expressió de cadena.

ChrW Function [VBA]

Retorna el caràcter Unicode que correspon al codi de caràcter especificat.

Funció InStrRev [VBA]

Retorna la posició d'una cadena dins una altra cadena, començant pel costat dret.

Funció StrReverse [VBA]

Retorna la cadena amb els caràcters en ordre invers.

Funció StrConv

Convert a string as specified by a conversion type.

Funcions financeres

Funció DDB [VBA]

Retorna la depreciació d'un actiu en un període determinat mitjançant el mètode aritmètic decreixent.

Funció FV [VBA]

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

Funció IPmt [VBA]

Calcula l'amortització periòdica d'una inversió amb pagaments regulars i un tipus d'interés constant.

Funció IRR [VBA]

Calcla el tipus intern de rendiment d'una inversió.

Funció MIRR [VBA]

Calcula el tipus intern de rendibilitat modificat d'una sèrie d'inversions.

Funció NPer [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

Funció NPV [VBA]

Calculates the Net Present Value of an investment, based on a supplied discount rate, and a series of deposits and withdrawals.

Funció Pmt [VBA]

Calculates the constant periodic payments for a loan or investment.

Funció PPmt [VBA]

Returns for a given period the payment on the principal for an investment that is based on periodic and constant payments and a constant interest rate.

Funció PV [VBA]

Returns the Present Value of an investment resulting from a series of regular payments.

Funció Rate [VBA]

Retorna el tipus d'interés d'un préstec o inversió.

Funció SLN [VBA]

Retorna l'amortització lineal d'un actiu durant un període. L'import de la depreciació és constant durant el període de depreciació.

Funció SYD [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

Funcions de data i hora

Funció FormatDateTime [VBA]

Aplica un format de data i/o d'hora a una expressió de data i retorna el resultat com a cadena de caràcters.

Funció MonthName [VBA]

La funció MonthName retorna el nom traduït corresponent al número de mes que especifiqueu.

Funció WeekdayName [VBA]

La funció WeekdayName retorna el nom corresponent al dia de la setmana que especifiqueu.

Funcions d'E/S

Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Funcions matemàtiques

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

Funció FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Propietats i mètodes dels objectes

Objecte Err [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Ens cal la vostra ajuda!