Exclusive VBA Functions and Statements

El LibreOffice Basic afig aquest joc de funcions quan s'activa la compatibilitat amb el VBA.

These exclusive VBA functions are enabled when the statement Option VBASupport 1 is placed before the first macro of a LibreOffice Basic module.

VBA Statements

Option ClassModule Statement

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Option VBASupport Statement

Especifica que el LibreOffice Basic admetrà algunes instruccions, funcions i objectes VBA.

Enum Statement [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Funcions de text

AscW Function [VBA]

Retorna el valor Unicode del primer caràcter d'una expressió de cadena.

ChrW Function [VBA]

Retorna el caràcter Unicode que correspon al codi de caràcter especificat.

Funció InStrRev [VBA]

Retorna la posició d'una cadena dins una altra cadena, començant pel costat dret.

Funció StrReverse [VBA]

Retorna la cadena amb els caràcters en ordre invers.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Funcions financeres

Funció DDB [VBA]

Retorna la depreciació d'un actiu en un període determinat mitjançant el mètode aritmètic decreixent.

Funció FV [VBA]

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

Funció IPmt [VBA]

Calcula l'amortització periòdica d'una inversió amb pagaments regulars i un tipus d'interés constant.

Funció IRR [VBA]

Calcla el tipus intern de rendiment d'una inversió.

Funció MIRR [VBA]

Calcula el tipus intern de rendibilitat modificat d'una sèrie d'inversions.

Funció NPer [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

Funció NPV [VBA]

Calculates the Net Present Value of an investment, based on a supplied discount rate, and a series of deposits and withdrawals.

Funció Pmt [VBA]

Calculates the constant periodic payments for a loan or investment.

Funció PPmt [VBA]

Returns for a given period the payment on the principal for an investment that is based on periodic and constant payments and a constant interest rate.

Funció PV [VBA]

Returns the Present Value of an investment resulting from a series of regular payments.

Funció Rate [VBA]

Retorna el tipus d'interés d'un préstec o inversió.

Funció SLN [VBA]

Retorna l'amortització lineal d'un actiu durant un període. L'import de la depreciació és constant durant el període de depreciació.

Funció SYD [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

Funcions de data i hora

Funció FormatDateTime [VBA]

Aplica un format de data i/o d'hora a una expressió de data i retorna el resultat com a cadena de caràcters.

Funció MonthName [VBA]

La funció MonthName retorna el nom traduït corresponent al número de mes que especifiqueu.

Funció WeekdayName [VBA]

La funció WeekdayName retorna el nom corresponent al dia de la setmana que especifiqueu.

Funcions d'E/S

Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Funcions matemàtiques

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

Funció FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Object Properties and Methods

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Ens cal la vostra ajuda!