fragments

Fragments de sintaxi del LibreOffice Basic.

fragment Argument

argument fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Paràmetres

Optional: l'argument no és obligatori.

ByRef L'argument es passa per referència. ByRef és el predeterminat.

ByVal L'argument es passa per valor. El seu valor es pot modificar per la rutina anomenada.

char: caràcter de declaració del Tipus.

typename: Primitive data type name. Library or module defined types can also be specified.

= expressió Especifiqueu un valor predeterminat per a l'argument que coincideix amb el seu tipus declarat. Opcional és necessari per a cada argument que especifique un valor predeterminat.

ParamArray Usa ParamArray quan el nombre de paràmetres no està determinat. Un escenari típic és el d'una funció definida per l'usuari del Calc. L'ús del ParamArray hauria de limitar-se a l'últim argument d'una rutina.

tip

UsingParamArray or = expression require Option Compatible to be placed before the executable program code in a module.


warning

When using Option VBASupport 1, Optional arguments with no default value (= expression) are initialized according to their data type, except if Variant.


array fragment

array fragment


   ( [[start To] end], .. )
  

Paràmetres

inicia el amb un límit inferior d'una dimensió.

end Superior límit d'una dimensió.

Multiple dimensions for an array are denoted using comma (,) sign.

typename fragment

primitive data types fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

char fragment

type declaration caràcters


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Ens cal la vostra ajuda!