Funció MonthName [VBA]

La funció MonthName retorna el nom traduït corresponent al número de mes que especifiqueu.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Valor de retorn:

String

Paràmetres :

Month: valor d'1 a 12, de gener a desembre, el nom de mes traduït del qual s'ha de retornar.

Abbreviate: opcional. Un valor booleà que indica si s'ha d'abreujar el nom del mes.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!