Funció FormatDateTime [VBA]

Aplica un format de data i/o d'hora a una expressió de data i retorna el resultat com a cadena de caràcters.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Valor de retorn:

String

Paràmetres :

Date: The date expression to be formatted.

NamedFormat Una llista vbDateTimeFormat opcional que especifica el format que s'ha d'aplicar a l'expressió de data i hora. Si s'omet el valor s'utilitza vbGeneralDate.

Formats de data i hora (enumeració vbDateTimeFormat)

Constant amb nom

Valor

Descripció

vbGeneralDate

0

Displays a date and/or time as defined in your system's General Date setting. If a date only, no time is displayed; If a time only, no date is displayed.

vbLongDate

1

Display a date using the long date format specified in your computer's regional settings.

vbShortDate

2

Display a date using the short date format specified in your computer's regional settings.

vbLongTime

3

Displays a time as defined in your system's Long Time settings.

vbShortTime

4

Mostra l'hora utilitzant el format de 24 hores (hh:mm).


Codis d'error

13 Els tipus de dades no coincideixen

Exemple :


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("General date format : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Long date format : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Format de data curt : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Format d'hora llarg : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Format d'hora curt : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!