Funció MIRR [VBA]

Calcula el tipus intern de rendibilitat modificat d'una sèrie d'inversions.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres :

Valors() Una matriu de fluxos de caixa que representen una sèrie de pagaments i ingressos on els valors negatius es tracten com a pagaments i els valors positius es tracten com a ingressos. Aquesta matriu ha de contindre almenys un valor negatiu i almenys un valor positiu.

Investment és la taxa d'interés de les inversions (els valors negatius de la matriu).

ReinvestRate la taxa d'interés de la reinversió (els valors positius de la matriu).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' returns 94.16. The modified internal rate of return of the cash flow.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!