Funció IRR [VBA]

Calcla el tipus intern de rendiment d'una inversió.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres :

Values(): The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess An initial estimate at what the IRR will be.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' retorna 11,3321028236252 . La taxa interna de rendiment de flux de caixa.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!