Funció CreateObject

Crea un objecte d'UNO. En el Windows, també pot crear objectes OLE.

Este mètode crea instàncies del tipus que es passa com a paràmetre.

Sintaxi:

oObj = CreateObject( type )

Exemple :


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!