Expressió WaitUntil

Interromp l'execució del programa fins a l'horari especificat.

Sintaxi:

WaitUntil Temps

Paràmetres :

Temps: una expressió de data/hora que conté la data i l'hora d'espera abans que s'execute el programa.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


    REM Espera fins a les 18.00 i després invoca LaMevaMacro.
    REM Si ocorre després de les 18.00, finalitza.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!