Altres ordes

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Beep Statement

Reprodueix un so a través de l'altaveu de l'ordinador. El so depèn del sistema i no podeu modificar-ne el to ni el volum.

Shell Function

Inicia una altra aplicació i defineix l'estil de finestra respectiu, si cal.

Wait Statement

Interromp l'execució del programa per a la quantitat de temps que voleu especificar en mil·lisegons.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar esta funció per optimitzar determinats processos.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Torna el valor d'una variable d'entorn com a cadena. Les variables d'entorn depenen del tipus de sistema operatiu de què disposeu.

GetSolarVersion Function

Torna el número intern de la versió actual del LibreOffice.

GetGuiType Function

Torna un valor numèric que especifica la interfície d'usuari gràfica.

TwipsPerPixelX Function

Torna el número de twips que representen l'amplària d'un píxel.

TwipsPerPixelY Function

Torna el número de twips que representen l'alçària d'un píxel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!