Altres ordes

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Expressió Beep

Reprodueix un so a través de l'altaveu de l'ordinador. El so depèn del sistema i no podeu modificar-ne el to ni el volum.

Funció Shell

Inicia una altra aplicació i defineix l'estil de finestra respectiu, si cal.

Expressió Wait

Interromp l'execució del programa per a la quantitat de temps que voleu especificar en mil·lisegons.

Expressió WaitUntil

Interromp l'execució del programa fins a l'horari especificat.

Funció GetSystemTicks

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar esta funció per optimitzar determinats processos.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Funció Environ

Torna el valor d'una variable d'entorn com a cadena. Les variables d'entorn depenen del tipus de sistema operatiu de què disposeu.

Funció GetSolarVersion

Torna el número intern de la versió actual del LibreOffice.

GetGuiType Function

Torna un valor numèric que especifica la interfície d'usuari gràfica.

Funció TwipsPerPixelX

Torna el número de twips que representen l'amplària d'un píxel.

Funció TwipsPerPixelY

Torna el número de twips que representen l'alçària d'un píxel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Ens cal la vostra ajuda!