Funció InStrRev [VBA]

Retorna la posició d'una cadena dins una altra cadena, començant pel costat dret.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


La funció InStrRev retorna la posició a la quan s'ha trobat la coincidència, des de la dreta. Si no s'ha trobat la cadena, la funció retorna 0.

Sintaxi:


InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Valor de retorn:

Long

Paràmetres :

Text1: qualsevol expressió de cadena que vulgueu buscar.

Text2: qualsevol expressió de cadena que vulgueu cercar.

Inici: una expressió numèrica opcional que marca la posició a partir de l'esquerra en una cadena on comença la cerca de la subcadena especificada. Si ometeu aquest paràmetre, la cerca comença a l'últim caràcter de la cadena. El valor màxim permés és 65535.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be

1: el valor predeterminat 1 estableix una comparació de text que no distingeix entre majúscules i minúscules.

0: el valor 0 estableix una comparació binària que distingeix entre majúscules i minúscules.

Per a evitar un error d'execució, no establiu el paràmetre Comparar si el primer paràmetre de retorn s'ha omés.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "El llibre és a la taula"
 iPos = InStrRev(sInput,"el",10,1) ' Retorna 1, la cerca no distingeix entre majúscules i minúscules
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"el",10,0) ' Retorna 0, la cerca sí que distingeix entre majúscules i minúscules
 Print iPos
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!