Funció StrComp

Compara dues cadenes i torna un valor enter que representa el resultat de la comparació.

Sintaxi:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Valor de retorn:

Integer

Paràmetre:

Text1: Qualsevol expressió de cadena.

Text2: Qualsevol expressió de cadena

Comparar: Este paràmetre opcional estableix el mètode de comparació. Si Comparar = 1, la comparació de cadena distingeix majúscules i minúscules. Si Comparar = 0, no es fa cap distinció entre lletres majúscules i minúscules.

Valor de retorn

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!