Funció InStr

Torna la posició d'una cadena dins d'una altra cadena.

La funció Instr torna la posició a la quan s'ha trobat la coincidència. Si no s'ha trobat la cadena, la funció torna 0.

Sintaxi:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: Qualsevol expressió de cadena que vulgueu buscar.

Text2: L'expressió de cadena que voleu buscar.

Comparar: Expressió numèrica opcional que defineix el tipus de comparació. El valor d'este paràmetre pot ser 0 o 1. El valor per defecte d'1 especifica una comparació de text que no distingeix majúscules i minúscules. El valor de 0 especifica una comparació binària que distingeix majúscules i minúscules.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!