Funció Right

Torna els caràcters més a la dreta de "n" d'una expressió de cadena.

Vegeu també: Funció Left.

Sintaxi:


Right (Text As String, n As Long)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Text: Qualsevol expressió de cadena de la qual voleu tornar els caràcters de més a la dreta.

n: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

L'exemple següent converteix una data en format AAAA-MM-DD al format de data dels EUA (MM/DD/AAAA).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Introduïu una data en el format internacional 'AAAA-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!