Funció Format

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Sintaxi:


Format(expression [, format As String]) As String

Paràmetres :

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Valor de retorn:

Cadena de text.

Codis formatadors

La llista següent descriu els codis que podeu fer servir per a formatar una expressió numèrica:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

,: El marcador decimal determina el nombre de llocs decimals a l'esquerra i a la dreta del separador decimal.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Si l'exponent és negatiu, un signe menys es mostra directament al davant de l'exponent amb E-, E+, e-, e+. Si l'exponent és positiu, un signe més només es mostra abans dels exponents amb E+ o e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

L'ús d'un punt com a separador de milers i decimal depèn de la configuració regional. Quan introduïu un número directament al codi font del Basic, utilitzeu sempre un punt com a delimitador decimal. El caràcter real que es mostra com a separador decimal depèn del format numèric dels paràmetres del sistema.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Per mostrar caràcters diferents dels que es llisten ací, cal que vagi precedit per una barra inversa (\), o envoltat entre cometes ("").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Els caràcters que han d'anar precedits per una barra inversa al codi de format per tal que es mostren com a caràcters literals són els caràcters de formatació de la data - i de l'hora- (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), els caràcters de formatació numèrica (#, 0, %, E, e, coma, punt), i caràcters de formatació de cadenes (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Si utilitzeu formats predefinits, el nom del format s'ha d'incloure entre cometes.

Format predefinit

General Number: Els números es mostren tal com s'introdueixen.

Moneda: Insereix un signe de dòlar davant del número i afig números negatius entre parèntesis.

Fixat: Mostra com a mínim un dígit davant del separador decimal.

Estàndard: Mostra nombres amb un separador de milers.

Percentatge: Multiplica el número per 100 i afig un signe de percentatge al número.

Científic: Mostra números en format científic (per exemple, 1.00E+03 per a 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

El mateix és aplicable a la configuració regional pel que fa al format de la data, l'hora i la moneda. El codi de format del Basic s'interpretarà i es mostrarà segons la configuració regional.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' utilitzeu sempre un punt com a delimitador decimal quan introduïu xifres al codi font del Basic.
    ' mostra per exemple 6,328.20 a la configuració regional anglesa, 6.328,20 a l'alemanya.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!