Edició del contingut de les cadenes

Les funcions següents editen, formaten i alineen el contingut de les cadenes. Utilitzeu l'operador & per concatenar cadenes.

Funció Format

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Funció LCase

Converteix totes les lletres majúscules d'una cadena en minúscules.

Funció Left

Torna el número dels caràcters més a l'esquerra que especifiqueu d'una expressió de cadena.

Expressió LSet

Alinea una cadena a l'esquerra d'una variable de cadena, o copia una variable d'un tipus definit per l'usuari a una altra variable d'un tipus definit per l'usuari diferent.

Funció LTrim

Elimina tots els espais inicials al principi d'una expressió de cadena.

Funció Mid, Expressió Mid

Torna la part especificada d'una expressió de cadena (Funció Mid), o reemplaça la part d'una expressió de cadena amb una altra cadena (Expressió Mid).

Replace Function

Replaces some string by another.

Funció Right

Torna els caràcters més a la dreta de "n" d'una expressió de cadena.

Expressió RSet

Alinea a la dreta una cadena a dins d'una variable de cadena, o copia un tipus de variable definida per l'usuari en una altra.

Funció RTrim

Suprimeix els espais del final d'una expressió de cadena.

Funció Trim

Elimina tots els caràcters inicials i finals d'una expressió de cadena.

Funció UCase

Converteix les lletres minúscules d'una cadena en majúscules.

Funció Split

Torna una matriu de subcadenes d'una expressió de cadena.

Funció Join

Torna una cadena d'un nombre de subcadenes en una matriu de cadenes.

Funció ConvertToURL

Converteix un nom de fitxer del sistema en un URL de fitxer.

Funció ConvertFromURL

Converteix un URL de fitxer en un nom de fitxer del sistema.

Ens cal la vostra ajuda!