Funcions Space i Spc

Torna una cadena que consta d'una quantitat específica d'espais.

note

La funció Spc actua de la mateixa manera que la funció Space.


Sintaxi:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

n: Numeric expression that defines the number of spaces in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!