AscW Function [VBA]

Returns the Unicode value of the first character in a string expression.

warning

This function or constant is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sintaxi:


AscW (Text As String)

Valor de retorn:

Integer

Paràmetres :

Text: qualsevol expressió de cadena vàlida. Només és rellevant el primer caràcter de la cadena.

Use the AscW function to replace keys with Unicode values. If the AscW function encounters a blank string, LibreOffice Basic reports a run-time error. Returned values are between 0 and 65535.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' retorna 65
 Print AscW("Ω") ' retorna 937
 Print AscW("Αθήνα") ' retorna 913, perquè només es té en compte el primer caràcter
End Sub

Please support us!