Operadors de comparació

Els operadors de comparació comparen dues expressions. El resultat es torna com una expressió booleana que determina si la comparació és certa (-1) o falsa (0).

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 { = | < | > | <= | >= } Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Expressió booleana que especifica el resultat de la comparació (Cert o Fals)

Expressió1, Expressió2: Qualssevol valors numèrics o cadenes que vulgueu comparar.

Operadors de comparació

= : Igual a

< : Menor que

> : Major que

<=: Menor o igual que

>= : Major o igual que

<> : No és igual a

Exemple:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Root directory for file in and output
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!