Erase Statement

Elimina el contingut dels elements de matriu de les matrius de mida fixa, i allibera la memòria utilitzada per les matrius de mida variable.

Sintaxi:

Erase sintaxi


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Paràmetres :

array list - A comma delimited list of arrays to be erased.

Exemple :


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b and c(0) are unchanged
   Erase b, c(0) ' everything gets cleared
 End Sub

Dim or ReDim statements

Array or DimArray functions

Lbound i Ubound

Ens cal la vostra ajuda!