Expressió Static

Declara una variable o una matriu al nivell de procediment dins d'una subrutina o una funció, per tal que els valors de la variable o de la matriu es mantinguin després d'eixir de la subrutina o de la funció. Les convencions de l'expressió Dim també són vàlides.

Icona d'avís

L'expressió Static no es pot utilitzar per definir matrius de variable. Les matrius s'han d'especificar segons una mida fixa.


Sintaxi:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Exemple:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"La resposta és"
End Sub
 
' Funció per a la inicialització de la variable estàtica
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' valor de retorn mínim d'esta funció
  If iInit = 0 Then ' comprova si s'ha inicialitzat
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Ens cal la vostra ajuda!