Expressió Public

Dimensiona una variable o una matriu al nivell de mòdul (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguen vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls.

Sintaxi:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exemple:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!