Funció CBool

Converteix una comparació de cadena o una comparació numèrica en una expressió booleana, o converteix una expressió numèrica senzilla en una expressió booleana.

Sintaxi:


CBool (Expression1 {= | <> | < | > | <= | >=} Expression2) or CBool (Number)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Expressió1, Expressió2: Qualsevol expressió de cadena o numèrica que vulgueu comparar. Si les expressions coincideixen, la funció CBool torna Cert, si no, torna Fals.

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir. Si l'expressió equival a 0, es torna Fals, si no, es torna Cert.

L'exemple següent utilitza la funció CBool per avaluar el valor que es torna amb la funció Instr. La funció comprova si la paraula "and" es troba a la frase que ha introduït l'usuari.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox ("Introduïu una frase curta:")
  ' Comproveu si la paraula »and« apareix a la frase.
  ' En lloc de la línia d'ordes
  ' If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  ' la funció CBool s'aplica tal com s'indica a continuació:
  If CBool(Instr(sText, "and")) Then
    MsgBox "La paraula »and« apareix a la frase que heu introduït!"
  EndIf
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!