Variables

Les expressions i funcions següents són per treballar amb variables. Podeu utilitzar estes funcions per declarar o definir variables, per convertir variables d'un tipus a un altre o per determinar el tipus de variable.

CCur Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de moneda. S'utilitza la configuració regional per als separadors decimals i per als símbols de moneda.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

Funció CDate

Converteix qualsevol expressió numèrica o de cadena en un valor de data.

Funció CDec

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió decimal.

Funció CDbl

Converteix qualsevol expressió numèrica o expressió de cadena en un tipus doble.

Funció CInt

Converteix qualsevol expressió numèrica o de cadena en un enter.

Funció CLng

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica en un enter llarg.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

Funció CSng

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica a tipus de dades senzilles.

Funció CStr

Converteix qualsevol expressió numèrica en una expressió de cadena.

Funció CVar

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió variant.

CVErr Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de variant del subtipus "Error".

Expressió DefBool

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefBool estableix el tipus de dades per defecte per a les variables, segons un interval de lletra.

Expressió DefCur

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefCur estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressió DefDate

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefDate estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressió DefDbl

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Expressió DefErr

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefErr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressió DefInt

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Expressió DefLng

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Expressió DefObj

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Expressió DefSng

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefSng estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressió DefStr

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefStr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Expressió DefVar

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Dim Statement

Declara variables o matrius.

Expressió ReDim

Declara o redefineix variables o matrius.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

Funció IsArray

Determina si una variable és un camp de dades en una matriu.

Funció IsDate

Prova si una expressió numèrica o de cadena es pot convertir en una variable Date.

Funció IsEmpty

Prova si una variable de variant conté el valor Emtpy. El valor Empty indica que la variable no està inicialitzada.

IsError Funció

Prova si una variable conté un valor erroni.

Funció IsNull

Prova si una variant conté el valor especial Null, que indica que la variable no conté dades.

Funció IsNumeric

Prova si una expressió és un número. Si l'expressió és un número, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

Funció LBound

Retorna el límit inferior d'una matriu.

Funció Ubound

Torna el límit superior d'una matriu.

Expressió Let

Assigna un valor a una variable.

Array Function

Torna el tipus Variant amb un camp de dades.

Funció DimArray

Torna una matriu de variants.

Erase Statement

Elimina el contingut dels elements de matriu de les matrius de mida fixa, i allibera la memòria utilitzada per les matrius de mida variable.

Expressió base

Defineix el límit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Opció Explícita expressió

Especifica que totes les variables del codi del programa s'han de declarar explícitament amb l'expressió Dim.

Expressió Public

Dimensiona una variable o una matriu al nivell de mòdul (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguen vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls.

GA Global paraula clau

Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguen vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls per a la sessió actual.

Expressió Static

Declara una variable o una matriu al nivell de procediment dins d'una subrutina o una funció, per tal que els valors de la variable o de la matriu es mantinguin després d'eixir de la subrutina o de la funció. Les convencions de l'expressió Dim també són vàlides.

Funció TypeName; Funció VarType

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

Funció FindObject

Habilita un objecte que s'adreçarà durant l'execució com un paràmetre de cadena a través del nom d'objecte.

Funció FindPropertyObject

Habilita els objectes que s'adreçaran durant l'execució com a paràmetres de cadena mitjançant el nom d'objecte.

Optional (a l'expressió Function)

Vos permet definir paràmetres que es passen a una funció com a opcionals.

Funció IsMissing

Prova si una funció es crida amb un paràmetre opcional.

Funció HasUnoInterfaces

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interfícies d'Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Funció IsUnoStruct

Torna Cert si l'objecte determinat és una estructura Uno.

Ens cal la vostra ajuda!