Expressió Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Sintaxi:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Paràmetres :

Exit Do

Només és vàlid dins d'una expressió Do...Loop per eixir del bucle. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix a l'expressió Loop. Si les expressions Do...Loop s'imbriquen, el control es transfereix al bucle en el proper nivell més alt.

Exit For

Només és vàlid dins d'una expressió For...Next per eixir del bucle. L'execució del programa continua amb la primera expressió que segueix a l'expressió Next. En expressions imbricades, el control es transfereix al bucle en el proper nivell més alt.

Exit Function

Ix del procediment Function immediatament. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix la crida Function.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Ix de la subrutina immediatament. L'execució del programa continua amb l'expressió que segueix la crida Sub.

Icona de nota

L'expressió Exit no defineix el final d'una estructura, i no s'ha de confondre amb l'expressió End.


Exemple :


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch busca TextEntry en un TextArray:sList():
' Torna l'índex de l'entrada o 0 (Nul)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem trobat
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Ens cal la vostra ajuda!