Funció Switch

Avalua una llista d'arguments, que consta d'una expressió seguida d'un valor. La funció Switch torna un valor que s'associa amb l'expressió que passa esta funció.

Sintaxi:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Paràmetres :

La funció Switch avalua l'expressió d'esquerra a dreta i, a continuació, torna el valor que s'assigna a l'expressió de la funció. Si l'expressió i el valor no es donen com a parell, es produeix un error d'execució.

Expressió: L'expressió que voleu avaluar.

Value: El valor que voleu tornar si l'expressió és certa.

A l'exemple següent, la funció Switch assigna el gènere apropiat al nom que es passa a la funció:

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Joana", "dona", sName = "Joan", "home")
End Function

Ens cal la vostra ajuda!