Sub Statement

Defineix una subrutina.

Sintaxi:

Subdiagrama


[Private | Public] Sub name[(argument1 [As typename][, argument2[char][,...]])]
  ' expressions
  [Exit Sub]
  ' expressions
End Sub

Paràmetres :

nom: el nom de la subrutina.

arguments: Optional parameters that you want to pass to the subroutine.

fragment Argument

argument fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Paràmetres

Optional: l'argument no és obligatori.

ByRef L'argument es passa per referència. ByRef és el predeterminat.

ByVal L'argument es passa per valor. El seu valor es pot modificar per la rutina anomenada.

char: caràcter de declaració del Tipus.

typename: Primitive data type name. Library or module defined types can also be specified.

= expressió Especifiqueu un valor predeterminat per a l'argument que coincideix amb el seu tipus declarat. Opcional és necessari per a cada argument que especifique un valor predeterminat.

ParamArray Usa ParamArray quan el nombre de paràmetres no està determinat. Un escenari típic és el d'una funció definida per l'usuari del Calc. L'ús del ParamArray hauria de limitar-se a l'últim argument d'una rutina.

tip

UsingParamArray or = expression require Option Compatible to be placed before the executable program code in a module.


warning

When using Option VBASupport 1, Optional arguments with no default value (= expression) are initialized according to their data type, except if Variant.


typename fragment

primitive data types fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
char fragment

type declaration caràcters


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Exemples:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch busca TextEntry en un TextArray:sList():
' El valor de retorn és l'índex de l'entrada o 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem trobat
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Ens cal la vostra ajuda!