Expressió Declare

Declara i defineix una subrutina en un fitxer de DLL que voleu executar des del LibreOffice Basic.

Vegeu també: FreeLibrary

Sintaxi:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Paràmetres:

Nom: Un nom diferent del definit a la DLL, per cridar la subrutina del LibreOffice Basic.

Aliasname: Nom de la subrutina tal com es defineix a la DLL.

Libname: Nom del fitxer o del sistema de la DLL. Esta biblioteca es carrega automàticament la primera vegada que s'utilitza la funció.

Argumentlist: Llista de paràmetres que representen arguments que es passen al procediment quan es crida. El tipus i el nombre dels paràmetres depèn del procediment executat.

Tipus: Defineix el tipus de dades del valor que es torna amb un procediment de funció. Podeu excloure este paràmetre si s'introdueix un caràcter de declaració de tipus després del nom.

Icona d'avís

Per passar un paràmetre a una subrutina com un valor en lloc de com a referència, el paràmetre s'ha d'indicar amb la paraula clau ByVal.


Exemple:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!