GoSub...Return Statement

Crida una subrutina que s'indica amb una etiqueta des d'una subrutina o una funció. Les expressions que segueixen l'etiqueta s'executen fins a la propera expressió Return. Després, el programa continua amb l'expressió que segueix a l'expressió GoSub.

Sintaxi:


vegeu els Paràmetres

Paràmetres:

Sub/Function

bloc d'expressió

Etiqueta

bloc d'expressió

GoSub Label

Exit Sub/Function

Etiqueta:

bloc d'expressió

Torna

End Sub/Function

L'expressió GoSub crida una subrutina local indicada per una etiqueta des d'una subrutina o una funció. El nom de l'etiqueta ha d'acabar amb dos punts (":").

Icona d'avís

Si el programa troba una expressió Return no precedida de GoSub, el LibreOffice Basic torna un missatge d'error. Utilitzeu Exit Sub o Exit Function per garantir que el programa deixa una Sub o Funció abans d'arribar a l'expressió Return següent.


A l'exemple següent es demostra l'ús de GoSub i Return. Amb l'execució d'una secció del programa dues vegades, el programa calcula l'arrel quadrada de dos nombres que introdueix l'usuari.

Exemple:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Introduïu el primer nombre: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Introduïu el segon nombre: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "L'arrel quadrada de";iInputa;" és";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "L'arrel quadrada de";iInputb;" és";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!