GoSubReturn Expressió

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Sintaxi:


GoSub label[:]

Paràmetres :

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Icona d'avís

Si el programa troba una expressió Return no precedida de GoSub, el LibreOffice Basic torna un missatge d'error. Utilitzeu Exit Sub o Exit Function per garantir que el programa deixa una Sub o Funció abans d'arribar a l'expressió Return següent.


A l'exemple següent es demostra l'ús de GoSub i Return. Amb l'execució d'una secció del programa dues vegades, el programa calcula l'arrel quadrada de dos nombres que introdueix l'usuari.

Exemple :


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Introduïu el primer nombre: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Introduïu el segon nombre: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "L'arrel quadrada de";iInputa;" és";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "L'arrel quadrada de";iInputb;" és";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!