Expressió Do… Loop

Repeats the statements between the Do and the Loop statement while the condition is True or until the condition becomes True.

Sintaxi:

Do statement


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: The statement block is repeated as long as the condition is true
 ' Do Until: The statement block is repeated as long as the condition is false
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do...Loop expressió


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: The statement block repeats as long as the condition is true
 ' Loop Until: The statement block repeats until the condition is true
 Loop {While | Until} condition = True

Paràmetres :

The Do...Loop statement executes a loop as long as, or until, a certain condition is True. The condition for exiting the loop must be entered following either the Do or the Loop statement. The above examples are valid combinations.

condition: A comparison, numeric or Basic expression, that evaluates to either True or False.

statements: Statements that you want to repeat while or until a condition is True.

Utilitzeu l'expressió Exit Do per finalitzar incondicionalment el bucle. Podeu afegir esta expressió a qualsevol lloc d'una expressió Do...Loop. També podeu definir una condició de eixida amb l'estructura If...Then de la forma següent:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Exemple :


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!