IIf Function

Torna un dels dos resultats de funció possibles, segons el valor lògic de l'expressió avaluada.

Sintaxi:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Paràmetres :

Expressió: Qualsevol expressió que vulgueu avaluar. Si l'expressió avalua a Cert, la funció torna el resultat d'ExpressionTrue; si no, torna el resultat d'ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Qualsevol expressió, una de les quals es tornarà com el resultat de la funció, que depèn de l'avaluació lògica.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Ens cal la vostra ajuda!