Select...Case Statement

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

Sintaxi:

Selecciona la sintaxi de majúscules i minúscules


 Select Case expression
   Case values
    Statement Block
 [ Case values2
    Statement Block]
 [ Case Else
    Statement Block]
 End Select

Paràmetres :

expression: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

valora Qualsevol llista de valors que siga compatible amb l'expressió. El bloc d'expressió que segueix la clàusula Case s'executa si l'expressió coincideix amb els valors.

Exemple :


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Nombre d'1 a 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Nombre de 6 a 8"
    Case 8 To 10
      Print "Superior a 8"
    Case Else
      Print "Fora de l'interval de l'1 al 10"
  End Select
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!