Expressions Condition

Les expressions següents es basen en condicions.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Defineix un o diversos blocs d'expressió segons el valor d'una expressió.

IIf Function

Torna un dels dos resultats de funció possibles, segons el valor lògic de l'expressió avaluada.

Ens cal la vostra ajuda!