Control de l'execució del programa

Les expressions següents controlen l'execució del programa.

Un programa generalment s'executa des de la primera línia de codi fins a l'última línia de codi. També podeu executar certs procediments a dins del programa d'acord amb condicions específiques, o repetir una secció del programa en un subprocediment o una funció. Podeu utilitzar bucles per repetir parts d'un programa tants cops com siga necessari, o fins que es complisca una determinada condició. Este tipus d'expressions de control es classifiquen com a expressions Condition, Loop o Jump.

Expressions Condition

Les expressions següents es basen en condicions.

Bucles

Les expressions següents executen bucles.

Salts

Les expressions següents executen salts.

Més expressions

Les expressions que no pertanyen a cap de les altres categories es descriuen ací.

Ens cal la vostra ajuda!