Funció Exp

Torna la base del logaritme natural (e = 2,718282) elevat a una potència.

Sintaxi:


Exp (Number)

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que especifica la potència que voleu elevar "e" a (la base dels logaritmes naturals). La potència ha de ser per a nombres de precisió senzilla menors o iguals que 88,02969 i nombres de precisió doble menors o iguals que 709,782712893, perquè el LibreOffice Basic torna un error de desbordament per als nombres que superin estos valors.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplicació per logaritme"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!