Funció Sin

Torna el sinus d'un angle. L'angle s'especifica en radians. El resultat es troba entre -1 i 1.

Amb l'angle Alpha, la funció Sin torna la proporció de la longitud del costat oposat de l'angle a la longitud de la hipotenusa en un triangle rectangle.

Sin(Alpha) = costat oposat de l'angle/hipotenusa

Sintaxi:


Sin (Nombre)

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que defineix l'angle en radians per al qual voleu calcular el sinus.

Per convertir graus en radians, multipliqueu els graus per Pi/180, i per convertir radians a graus, multipliqueu els radians per 180/Pi.

grad=(radiant*180)/pi

radiant=(grad*pi)/180

Pi és aproximadament 3,141593.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


' En este exemple, l'entrada següent és possible per a un triangle rectangle:
' El costat oposat de l'angle i l'angle (en graus) per calcular la longitud de la hipotenusa:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 és una variable predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduïu la longitud del costat oposat: ","Costat oposat")
    dAlpha = InputBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha")
    Print "La longitud de la hipotenusa és"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!