Sin Function

Torna el sinus d'un angle. L'angle s'especifica en radians. El resultat es troba entre -1 i 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Sintaxi:


Sin (Number As Double) As Double

Valor de retorn:

Double

Paràmetres :

Nombre: Expressió numèrica que defineix l'angle en radians per al qual voleu calcular el sinus.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

El valor de Pi és aproximadament de 3,141593.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


' En este exemple, l'entrada següent és possible per a un triangle rectangle:
' El costat oposat de l'angle i l'angle (en graus) per calcular la longitud de la hipotenusa:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 és una variable predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduïu la longitud del costat oposat: ","Costat oposat")
    dAlpha = InputBox("Introduïu l'angle Alpha (en graus): ","Alpha")
    Print "La longitud de la hipotenusa és"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!