Funcions numèriques

Les funcions numèriques següents efectuen càlculs. Els operadors matemàtics i booleans es descriuen en una secció separada. Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen un resultat, mentre que els operadors tornen un resultat combinant dues expressions numèriques.

Funcions trigonomètriques

A continuació es mostren les funcions trigonomètriques admeses al LibreOffice Basic.

Funcions exponencials i logarítmiques

El LibreOffice Basic admet les funcions exponencials i logarítmiques següents.

Generació de nombres aleatoris

Les funcions i expressions següents generen números aleatoris.

Càlcul de l'arrel quadrada

Utilitzeu esta funció per calcular arrels quadrades.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Valors absoluts

Esta funció torna valors absoluts.

Signes d'expressió

Esta funció torna el signe algebraic d'una expressió numèrica.

Conversió de números

Les funcions següents converteixen els números d'un format numèric a un altre.

Please support us!