Funci贸 Err

Torna un codi d'error que identifica l'error que es va produir durant l'execuci贸 del programa.

Sintaxi:


Err

Valor de retorn:

Enter

Par脿metres:

La funci贸 Err s'utilitza a les rutines de gesti贸 d'errors per determinar l'error i l'acci贸 correctiva.

Exemple:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Estableix el gestor d'errors
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM L'error es produeix perqu猫 el fitxer no existeix
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"s'ha produ茂t un error"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!