Expressió SetAttr

Estableix la informació d'atribut d'un fitxer especificat.

Sintaxi:


SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Paràmetres:

FileName: Nom del fitxer, inclòs el camí, del qual voleu provar els atributs. Si no introduïu un camí, SetAttr busca el fitxer al directori actual. També podeu utilitzar la notació URL.

Atribut: Patró de bits que defineix els atributs que voleu establir o eliminar:

Valor

Constant amb nom

Valor

Definició

ATTR_NORMAL

0

Fitxers normals.

ATTR_READONLY

1

Fitxers de només de lectura.

ATTR_HIDDEN

2

Fitxer ocult


Podeu definir diferents atributs combinant els valors respectius amb una expressió OR lògica.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

53 No s'ha trobat el fitxer

70 S'ha denegat l'accés

Exemple:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Defineix la destinació per al gestor d'errors
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!