Expressió Kill

Suprimeix un fitxer d'un disc.

Sintaxi:


Kill File As String

Paràmetres :

Fitxer: Qualsevol expressió de cadena que conté una especificació de fitxer no ambigua. També podeu utilitzar la notació URL.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple :


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!