Funció Dir

Torna el nom d'un fitxer, d'un directori, o de tots els fitxers i els directoris d'una unitat o d'un directori que coincidisquen amb el camí de busca especificat.

Sintaxi:


Dir [(Text As String [, Attrib As Integer])]

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica el camí, directori o fitxer de busca. Este argument només es pot especificar la primera vegada que crideu la funció Dir. Si ho voleu, podeu introduir el camí en notació URL.

Atribut: Qualsevol expressió d'enter que especifica atributs de fitxer bit a bit. La funció Dir només torna fitxers o directoris que coincidisquen amb els atributs especificats. Podeu combinar diferents atributs afegint els valors d'atribut:

0 : Fitxers normals.

16 : Torna només el nom del directori.

Utilitzeu este atribut per comprovar si un fitxer o un directori existeix, o per determinar tots els fitxers i les carpetes d'un directori específic.

Per comprovar si un fitxer existeix, introduïu el camí sencer i el nom del fitxer. Si el nom de fitxer o de directori no existeixen, la funció Dir torna una cadena de longitud zero ("").

Per generar una llista de tots els fitxers existents en un directori específic, procediu tal com s'indica a continuació: la primera vegada que crideu la funció Dir, especifiqueu el camí de busca complet per als fitxers, per exemple, «D:\Fitxers\*.ods». Si el camí és correcte i la busca troba com a mínim un fitxer, la funció Dir torna el nom del primer fitxer que coincideix amb el camí de busca. Per tornar noms de fitxers addicionals que coincidisquen amb el camí, torneu a cridar Dir, però sense arguments.

Per a retornar només directoris, utilitzeu el paràmetre d'atribut. El mateix és aplicable si voleu determinar el nom d'un volum (per exemple, una partició de disc dur).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

53 No s'ha trobat el fitxer

Exemple :


Sub ExampleDir
' Mostra tots els fitxers i directoris
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directoris:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Obtindre els directoris
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!