Funció Eof

Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer.

Sintaxi:


Eof (intexpression As Integer)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Intexpression: Qualsevol expressió d'enter que avalua el nombre d'un fitxer obert.

Utilitzeu EOF per evitar errors quan intenteu obtindre entrada passat el final d'un fitxer. Quan utilitzeu les expressions Input o Get per llegir des d'un fitxer, la busca del fitxer és avançada pel nombre de bytes llegits. Quan s'arriba al final del fitxer, EOF torna el valor "Cert" (-1).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Exemple:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Primera línia de text"
  Print #iNumber, "Una altra línia de text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!