Put# Statement

Escriu un registre d'un fitxer relatiu o d'una seqüència de bytes en un fitxer binari.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sintaxi:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Paràmetres :

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Per als fitxers binaris (accés binari), la posició del byte al fitxer on voleu començar a escriure.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Nota per a fitxers relatius: Si el contingut d'esta variable no coincideix amb la longitud del registre que s'especifica a la clàusula Len de l'expressió Open, l'espai entre el final del registre que s'acaba d'escriure i el registre següent s'omple amb dades existents del fitxer al qual escriviu.

Nota per als fitxers binaris: El contingut de les variables s'escriu en la posició especificada, i la busca del fitxer s'insereix directament després de l'últim byte. No es deixa cap espai entre els registres.

Exemple :

Exemple :


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Ha de ser una variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Posició al principi
  Put #iNumber,, "Esta és la primera línia de text" ' Ompliu la línia amb text
  Put #iNumber,, "Esta és la segona línia de text"
  Put #iNumber,, "Esta és la tercera línia de text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Això és un text nou"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Este és el text del registre 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!