Input# Statement

Llig les dades d'un fitxer seqüencial obert.

Sintaxi:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Paràmetres :

GA fileNum Nombre del fitxer que conté les dades que voleu llegir. El fitxer s'ha d'obrir amb l'expressió Open utilitzant la paraula clau INPUT.

var: una variable numèrica o de cadena a la qual s'assignen els valors llegits des del fitxer obert.

L'expressió Input# llig valors numèrics o cadenes d'un fitxer obert i assigna les dades a una o més. Una variable numèrica es llig fins al primer salt de carro (Asc=13), salt de línia (Asc=10), espai o coma. Les variables de cadena es lligen fins al primer salt de carro (Asc=13), salt de línia (Asc=10) o coma.

Les dades i el tipus de dades del fitxer obert han d'aparèixer en el mateix orde que les variables que es passen al paràmetre "var". Si assigneu valors no numèrics a una variable numèrica, s'assigna un valor de "0" a "var".

Els registres que estan separats per comes no es poden assignar a una variable de cadena. Les cometes (") del fitxer també s'ometen. Si voleu llegir estos caràcters des del fitxer, utilitzeu l'expressió Line Input# per llegir fitxers de text pur (fitxers que contenen només caràcters imprimibles) línia a línia.

Si s'arriba al final del fitxer mentre es llig un element de dades, es produeix un error i s'avorta el procés.

Exemple :


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Escriu dades (que després es llegiran amb Input) en un fitxer
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Llig un fitxer de dades mitjançant Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!