Funció FreeFile

Torna el nombre de fitxer següent disponible per obrir un fitxer. Utilitzeu esta funció per obrir un fitxer mitjançant un nombre de fitxer que no estiga en ús per part d'un fitxer obert.

Sintaxi:


FreeFile

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Esta funció només es pot utilitzar immediatament al davant d'una expressió Open. FreeFile torna el nombre de fila disponible següent, però no el reserva.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

67 Massa fitxers

Exemple:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Primera línia de text"
  Print #iNumber, "Una altra línia de text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!