Instrucció Close

Tanca un fitxer especificat que es va obrir amb l'expressió Open.

Sintaxi:


Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Paràmetres:

FileNumber: Qualsevol expressió d'enter que especifica el nombre del canal de dades que s'ha obert amb l'expressió Open.

Exemple:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Primera línia de text"
  Print #iNumber, "Una altra línia de text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!